頭頁 按怎看破支那儂个漚步?--台灣國手張淑君受枉屈个感想
文章
取消

按怎看破支那儂个漚步?--台灣國手張淑君受枉屈个感想

先解說「支那」即个詞。「支那」[Tsi-ná]自早一直是一个中性个名詞。佛經傳來中國,經冊內底有提起東方迄个大國,梵文Cīna(चीन),古早漢人翻譯佛經著音譯做支那。佛經另外嘛有「中國」即个詞,但是毋是專有名詞咧講China,只是一个普通名詞,意思是文化發達流通,有機會聽著佛法个所在,相對於「邊地」[pian-tē]來講个。咱知影迄陣翻譯佛經,往往有皇帝咧贊助,「支那」个寫法,現拄現有得著漢人皇帝个認可,無共伊當做不敬个用語,若無,無可能容允伊繼續存在。這算是古早漢人一種客觀个學術態度。

日本个佛教是對漢地傳過去个,所以怹嘛有用「支那」即个詞,並無kânn有褒貶[po-pián]个態度。後來,支那予日本扑甲mi-mi-mauh-mauh,對日本个怨恨siat-thái-á深,對日本使用支那即个詞,嘛連帶產生大反感。尤其是支那有「支」--字,望文生義[bōng-bûn sing-gī],會想著分支、支派、支流,拄好是佮「中心、中柱、中流」个「中」--字意思對反。所以真濟支那儂開始相信予儂稱呼做「支那」,是看怹無目地,刁工欲侮辱怹,見若聽著看著「支那」,著氣phut-phut。怹毋知影支那即个詞,怹家治个祖先已經使用一、兩千年矣。

想一个真,「中」是相對个位置,愛看講話个儂徛佇佗位,迄位著是「中」,汝有汝个「中」,我嘛有我个「中」。所以「中國」本底著是一種自我中心个稱呼。每一个國家,對怹內部个國民來講,當然攏是「中國」。著親像英文,儂儂攏通自稱做 "I",但是 "I" 雖然大寫,並毋是啥乜專有名詞,干焦某一个儂會凍用,彼只不過是相對个代名詞。雖然咱尊重每一个國家、民族對家治个稱呼,願意照怹家治个稱呼去叫怹,但是使用相對詞來當做家治个專有名詞,勉強別儂著按呢叫怹,有影是卡拗蠻。

但是,親像我一向所主張个,語言个意義來源(語源)並毋是決定語言涵意唯一个根據。語詞个意義,會綴使用者个認定發生微妙个變化。佇台灣即个以漢語系語言為主个所在,長期以來攏使用「中國」來做專有名詞。一方面咱會凍接受即種約定俗成个講法;一方面,咱嘛愛有觀照力[kuan-tsiàu-li̍k],勿因為伊有「中」--字,煞不知不覺予伊洗腦,認定伊成做咱个「中」。著親像蓋濟無品个台灣藝人,明明是食台灣米、啉台灣水大漢个,怹喙裡所講个「內地」,毋是台灣个南投,煞變做是支那共產黨所界管个一切範圍。連廣州、上海、天津攏總是內地。遐个是支那个沿海,連支那儂家治嘛無講遐是內地[luē-tē]。

紲落去來講支那儂个漚步。俗語講「白白布染甲烏」[pe̍h-pe̍h pòo ní kah oo]、閣講「用無影槍揬--死」[Iōng bô-iánn-tshiunn tu̍h--sí](請注意,「槍」是唸做 tshiunn)。支那儂欲kâng陷害,慣串用个漚步,著是先共汝設局、創空[siat-kio̍k tshòng-khang],判汝一个無影無跡[tsiah]个大罪名,紲落去共汝刑罰[hîng-hua̍t]、草踏[tsháu-ta̍h],種種粗殘个手段凌治[lîng-tī]汝。了後,閣激一个菜公面,假慈悲,講汝罪孽雖重,伊法外開恩,諒情汝,輕輕仔共汝判,叫汝著跪咧謝主隆恩[siā tsú liông-un],感謝伊个仁德。幾千年來,共款即套漚步个變化、應用,講袂了,說袂盡。

具體明確个例,著是即擺台灣个跆拳道國手楊淑君佇廣州參加亞運,予支那儂佮韓國儂鬥空[tàu-khang]做手,誣賴[bû-luā]冤枉个事件。咱世界一流、清清白白个選手出國比賽受枉屈,毋但是對伊個人上大个傷害,台灣全體个尊嚴佮國格嘛攏盡掃落地。發生即號大代誌,台灣个馬政府,猶原kiu-kiu-kue̍h-kue̍h,無勇氣、無才調出面代表人民,對國際爭取權益,洗清屈辱。干焦會曉叫咱愛吞忍,勿刺激中共,通予馬政府个大小官員繼續穩心仔食清睏宮[tsia̍h-tshing khùn-king],享受榮華富貴。

馬政府一直自認家治是中國个地方政府,著準是按呢,地方政府个運動選手予中央政府枉屈、草踏[óng-khut tsháu-ta̍h],伊嘛應該即時出面,大聲替地方討公道。伊無做無打緊,煞閣有國民黨立委欲叫人民家治連署抗議,即種政府勿講無資格代表國家,連做地方政府都無夠格。

支那、韓國所控制个亞跆盟無可能認錯改判。咱个抗議有效果个所在,扑算是佇喝醒閣卡濟个台灣儂,了解家治个處境[tshú-kíng]、堅強自己个心志,看清楚馬政府个軟死汫[nńg-sí-tsiánn]佮不中用[put-tiòng-iōng]。

支那當局遐个漚貨,毋若枉屈[óng-khut]咱,閣咧洗牙[sé-gê],講本來愛判恁全體攏禁賽,是阮去講情,才干焦罰恁一个儂niā。袂輸是強姦一个儂,了後,閣講:本來愛強姦恁歸家伙才著,是看恁平平是中國儂,才放汝煞,汝著感謝怹。怹自頭至尾,所用个著是我頂峘所講个步數。

最後來講按怎看破支那儂个漚步。伊即套漚步个要點,已經講過了,但是內中个鋩角[mê-kak]不止奧妙[ò-biāu]。咱古意條直个台灣儂,略仔無細膩,著予怹哺食[pōo-tsia̍h]--去,閣毋知是按怎死个。欲按怎對付支那儂即種惡根性?卡長期來看,咱著愛好好仔研究怹个歷史,才卡有法度即時看破怹个跤手。

舉一个例,往過國民黨軍,上蓋tshut-tioh个孫立人[Sng Li̍p-jîn]將軍,長期接受美國式个教育,閣留學美國个軍校。轉來為蔣介石做牛做馬,所立个大功勞是講袂盡。總是伊做人無手腕,傷戇直,得失黃埔系个將領佮蔣經國个政工系統。予怹無事無白創景誣賴伊「窩藏[o-tsông]共匪、密謀犯上」,共伊長期軟禁起來。孫將軍後來用心讀「資治通鑑」[Tsu-tī-thong-kàm],才怨嘆講,早知影愛讀即phō中國歷史冊,著袂去hông陷害著矣。

著準咱無看迄種正史,加讀寡三國演義小說,亦是不止有效。日本儂欲侵取[tshim-tshú]中國,怹个頭儂,逐个攏精通三國演義。

本文章以 CC BY-NC-SA 4.0 授權

英語共欲上台个儂講 Break a leg 是歹話抑好話?

我對台語文个一項信念

Comments powered by Disqus.