頭頁
潘科元台語文理想國
取消

潘科元面冊網誌(Facebook Note)文章總表

對 2010 年到 2020 年,拄好十年个歲月,我用 Facebook 个網誌(Note) 功能總共發表過 314 篇文章,差不多攏是寫台文咧討論台語文問題(有少數幾篇是寫生活感想、電腦科技、政治tsiù-tshàm等等),也有幾篇仔是寫華文,但是猶原是咧議論台語問題。 面冊个「網誌」佮「動態」無仝,動態無適合寫長文,但是「網誌」就像部落格按呢,方便寫歸篇个文章。可惜後來面冊發現 Not...

台語「四句聯、相褒、唸歌」的格律、押韻規則

(本文初版,捌先發表佇 facebook 的「台語社」,所用的台語漢字,遵趁教育部推薦用字,無照我網誌別篇的慣勢用字去調整)以下整理出上嚴格的台語「四句聯」、「相褒」,尤其是「唸歌」的格律,會用得提來配合古早歌仔調唱出來,四句的尾字毋但仝韻母,而且有講究平仄。若是無唱,干焦講,親像娶新娘講四句,就無一定有照遮爾嚴格的格律。這毋是某一本冊、某一个人規定的,是我歸納民間相褒,佮唸歌走唱的歌仔仙...

古早農具个台語名(2011-02-27佇水碓仔翕像)

2011二月27,因為台灣本土文化書局鄭惠敏小姐共阮報,我才知影去參加 「臉書愛讚志工團」佇台中南屯[Lâm-tūn]水碓仔[Tsuí-tuì-á]舉辦个成立活動。 在地一位用行動來愛鄉土,拚勢欲保存水碓仔古風貌,恢復庄頭性命力个江慶洲先生共逐家做導遊, 了後閣招待阮食鹹糜佮芋仔湯,是用大灶燃火[hiânn-hué]煮个,實在有夠儹! 借即个機會,翕一寡古早農村[lông-tshuan]捷...

2023-10-02學習日記

學習台語 收著杜信龍先生惠贈个大作《放毒:台語小說集》,看完第一篇〈放毒〉。 伊寫个台文小說,詞彙豐沛、畫面生動,心理佮真實个交錯[kau-tshok]真心適。 作品个主題反映出伊對台灣前途深沈个關心。不而過,文中難免有一寡仔語詞、 句讀[kù-tāu]、劇情轉接,予我讀tio̍h 柯澀柯澀。 下昏暗繼續補晟「台語量詞sian」,差不多暫時會得過矣。 學習日記 讀 JapaneseP...

台語量詞"sian"个用法佮位階,兼論教典義項順序不當

量詞 sian 寫做「身」實用上無理想 台語量詞 sian,主要用做「尪仔、神像」等等个量詞(單位詞),教典漢字寫「身」--字。 sian 有可能是【身 sin】个特殊白話音,就親像【信 sìn】有特殊白話音 siàn 仝款, 時常用佇疑問句佮否定句,像「汝欲siàn--毋?」「我毋siàn」。 但是教典註明「身」唸 sian 只是「替」(代替字),就表示伊無承認 sian 是「身」 个...

2023-09-28日記

學習台語 今仔日補成[póo-tshiânn]昨昏迄篇有關「劑」字台語音个討論文。 明仔載著來寫量詞「sian vs 尊;尾 vs sian」,其中个 sian 佇無仝名詞範疇, 表現出無仝个位階。 學習日記 讀寡 JapanesePod101。 生活記事 阮 Má-á 款勸我著愛予鄭漢醫看,打揲我鼻空過敏个老症頭。我有 khà 電話去掛號矣。

藥劑[io̍h-tse]、藥渣[io̍h-tse]、藥粕[io̍h-phoh]

「劑」字台語音小考 「藥劑」佮「藥劑師」个「劑」無仝音 台語「藥劑」佮「藥劑師」即兩个詞當中个「劑」个呼音,我細漢聽著--个就有出入矣: 「藥劑」是 io̍h-tse,「藥劑師」是 io̍h-tsè-su。「劑」佇兩字詞「藥劑」个時,唸 tse 第一聲;但是加一字「師」,變成三字詞个時,煞改唸第三聲 tsè。教典有收「藥劑」 佮「藥劑師」,伊所記个音正正反映出我一向所聽著个。 不過,其...

2023-09-26日記:「別」--字舊文音兩讀、「哲」--字古今音

學習台語 iat 容易變音做 ik 台語唸 -iat (-iet / et) 韻母个字,下一代个儂容易聽做 -ik (-iək) 个音。 「piat籤詩」變「pik籤詩」 親像古早講【別[piat]籤詩】(台日典下冊p.680),現代台語差不多攏講做 【pik 籤詩】,發生音變了後,講話者理解个意思也綴咧變做是「逼籤詩」。 「別」字台語文音本底有兩讀 「別」--字台語文音本來有分第...

台語「失禮」用途比閩南語較闊

台語本底就有「失禮」即个詞,但是予日語影響著,應用个都合變愈闊。 舉例像一个儂欲離開某一个場合个時,共猶留佇現場个儂講「我先失禮」、「失禮,我先來去」。 先父(1928年出世)在生个時,有一擺,我佮伊做伙佇路裡咧行, 伊看著一个半面相熟[puànn-bīn-siong-si̍k]个儂,就停落來佮伊相借問--幾句仔, 了後就講兩字「失禮」,配合覘頭敧身[tàm-thâu khi-sin]來...

阿元新語106

阿元新語106 漢草無漢草,海口無海口,一支面閣欲吼欲吼。 Hàn-tsháu bô hàn-tsháu, hái-kháu bô hái-kháu, tsi̍t ki bīn koh beh-háu-beh-háu. 其中,兩个「海口」會使換做【氣口 khuì-kháu】,適用無仝个語境。 文例: 「翁小銘,漢草無漢草,海口無海口,一支面閣欲吼欲吼,按呢嘛選會椆立委喔?」 「...