頭頁 記錄片「牽阮的手」看了个淡薄感想
文章
取消

記錄片「牽阮的手」看了个淡薄感想

出名个台灣農村記錄片「無米樂」[Bô-bí-lo̍k],導演莊益增[Tsng Ik-tsing]佮顏蘭權[Gân Lân-kuân]即對愛人仔工作伴,用三十個月个時間,攝影[liap-iánn]、製作出即齣片,佇公視記者會一下放影,隨時予社會呵咾甲會觸舌[tak-tsi̍h],紲落來閣佇記錄片雙年展得著首獎。

怹無就按呢著滿足,繼續接受閣卡大个挑戰,來替一對為著台灣獨立奉獻[hōng-hiàn]一世儂个老翁婆,田朝明[Tshân Tiâu-bîng]醫生佮田孟淑[Tshân Bīng-siok]女士留落記錄。怹一開始是接受公視个委託,提著三、四百萬个簽約金,兩个導演佮一个助理,用五年个時間,設法克服種種个困難,包括:田醫生本儂倒在床[tó tsāi tshn̂g],已經袂講話;用少少个經費,欲交帶七十年个歷史;為著欲提著歷史資料个授權,差一跪咧共儂姑情[koo-tsiânn]。

毋但按呢,影片做出來,出錢个公視煞有意見,當局欲利用即phō片來促進藍綠和解,希望以愛情故事為主,帶出台灣發展个大環境。所以要求將鄭南榕自焚事件刣掉,閣將林家血案刪除三份兩[sann-hūn-nn̄g],而且修改旁白。

莊導演講,「促進藍綠和解?馬英九嘛做袂到、蔡英文嘛做袂到,煞創遮大頂个帽仔予即齣記錄片來戴,叫我欲按怎對田--家佮台灣个歷史做交帶?」

因為兩位導演个理念佮骨氣,佮公視 thi̍t袂直,最後解約、退錢,怹家治才閣另外去傱錢[tsông tsînn]。片扑好,連紲得著幾若項電影獎,煞因為無錢上映[siōng-ìng],社會大眾愛等到今年十一月十八才佇幾間仔大戲園看會著。

我傍[pn̄g]著上親切古錐个台灣文化志工鄭惠敏小姐个福氣,提早佇今仔日下晡,去中興大學觀看即phō影片。佇片中,上予我感動个,是一對老翁某自少年到老一世儂,對兩儂之間个恩愛佮對台灣土地人民个大愛,永遠無變卦,甚至愈老愈強烈,親像一葩 iām-phà-phà个熱火[jia̍t-hué],愈燒愈旺。

田醫師去日本留學,提著醫學士,轉來毋是帶藥仔,煞載規厝間个冊,無要緊欲加看寡病儂來大趁錢,佇「常關庵診所」內底,定定咧研究人文佮社會問題。

國民黨規定叫逐家去辦身份證,田醫師佇家治个面畫虎貓,去翕大頭像做證件,翕了嘛無拭掉,tsua̋n大範大範[tuā-pān-tuā-pān]行路轉去,按呢个抗議方式,無知个民眾看著,共伊指指揬揬[kí-kí-tu̍h-tu̍h]偷笑;曉理[hiáu-lí]个儂,著會想著田醫師無惜家治个面皮,想欲喝醒--咱,外來政權當咧加強對台灣儂个奴役[nôo-i̍k],thún-ta̍h咱做儂个尊嚴。

減田醫師十六歲,閣咧讀台南女中个田孟淑,得著田醫師思想个啟蒙[khé-bông],兩儂閣發展出靈肉合一个愛情。田小姐無顧序大儂个反對,佮田醫師相𤆬走[sio-tshuā-tsáu]。自按呢,兩儂牽手一路行到性命个盡頭,參與[tsham-ū]、見證著台灣戰後个民主發展史。

早年田--先生翁某,𤆬怹个幼囝,去花蓮病院食頭路。一擺田醫師哪看報紙个標題,哪出聲唸出廖文毅[Liāu Bûn-gē]佇日本從事台獨運動,隨時予儂去jiàu,人二室共田醫師點油做記號,閣要求伊愛揣儂來擔保伊思想無問題。田醫師不滿、辭職,換過公立病院,一間閣一間个頭路,甚至一家四口攏借睏佇病床。姑不將,尾手才賣祖產,開一間小診所來維持家庭。國民黨猶原不時來找[tsāu]麻煩。

田醫師為著欲佮政治犯个家屬密談,捌臨時歇業,將患者請走,因為伊知影患者閣有別个醫生通揣,但是根本揣無儂敢來救遮个良心犯。

田醫師常在[tshiâng-tsāi]出現佇民主運動个演講場,見笑家治無夠扑拚,一寡先進已經攏予儂掠去關,伊嘛隨時準備欲hông掠,吩咐田媽媽毋免替伊攢[tshuân]坐監个物件。

田醫師中風了後,七十幾歲个田媽媽,逐工妝媠媠,去到九十歲个田--sènn-ènn个病床邊,Honey, Honey……一聲閣一聲共伊叫,挲[so]伊个頭面、唚[tsim]伊个喙䫌[tshuì-phué]、捋[lua̍h]伊个身軀,扳[pian]伊个關節,講笑詼[tshiò-khue]予伊聽,呵咾--伊,鼓舞--伊,助tsān伊活落去个元氣。

聽著田媽媽講,「黃昭堂主席來看汝」,田--先生kheh-kheh个目睭一時間展甲大母蕊,放射出金光,規个喙tènn力,想欲開口佮黃主席閣講寡話,無奈病體無容允,一字都[to]講袂出來矣。

怹翁某所建立个典範,正正是貪財、驚死、愛面子、歹教好騙,長期冷淡自私个台灣儂个大帖藥!親像導演所講个,伊扑即phō,毋是欲講政治,是欲講一段台灣儂个歷史;伊毋是欲說服儂接受台獨个主張,是欲予儂知影台灣前輩為公義奮鬥个美德。

本文章以 CC BY-NC-SA 4.0 授權

台灣本土文化書局海線行遊[kiânn-iû]小插曲

網路流傳个一張罕見漢字詞个台語音

Comments powered by Disqus.