頭頁 台語漢字基本練習(上)
文章
取消

台語漢字基本練習(上)

這篇是欲予學生做練習的。請將以下台羅句讀[kù-tāu]改寫做台語漢字,以教育部的推薦用字為準,其他的字,請參考《教育部台灣閩南語常用詞辭典》。若是有畫下底線的所在,就猶原保留台羅,毋免改做漢字。為著閱讀的方便,凡若單字動詞後壁接單字受詞的,我攏有用連字號ka連起來。這點佮目前教育部的連字號草案所擬(gí)的規則無仝款。

 1. Lí sī siánn-lâng?
 2. Guá sī lín a-má.
 3. I beh khì tó-uī?
 4. I bô kā guán/gún kóng.
 5. "Lán tsò-hué lái khì sńg?" "Hó ā!"
 6. "Lín kóng hó-sè--buē?" "Hó--ah."
 7. Kā gín-á kah-phuē.
 8. Kā lāu-bú tàu-sann-kāng.
 9. Mi̍h-kiānn bô kāng-khuán.
 10. Ka-jia̍t ka kah un-tōo siunn kuân mā bē-sái--tit.
 11. Kah in ke-āu khì phah-kiû.
 12. Kā in ke-āu o-ló kah-.
 13. Tse khah kóo-tsui, guá khah kah-ì.
 14. Tsit ki pit ba̍k-tsuí that-tiâu--leh.
 15. Tsia khah bē hip.
 16. Tsia--ê lóng kā té tsò-hué.
 17. Tsiah tsē/tsuē guá tsia̍h bē khì.
 18. Ba̍k-nī-hue khui kah tsiah-nī tshing-phang.
 19. Īng tshiú jia-ji̍t khuànn, hit thâu iá sī pe̍h-bâng-bâng.
 20. He khuànn-tio̍h tsin tsha̍k-ba̍k.
 21. Hit khoo tsiânn m̄ sī khuán.
 22. Hia ū tsi̍t tsiah káu leh tuh-ku.
 23. Hia--ê lóng beh huah-bē.
 24. Hiah hó-khang ê tāi-tsì, suah m̄-bián tàu sio-pò--tsi̍t-ē?
 25. Sui-jiân hiah-nī thiám, koo-put-jî-tsiong mā tio̍h kiânn.
 26. A-huâ hīnn-khang tsin tāng.
 27. Guán/Gún sim-kuann-á-kiánn leh tshuì-ta--ah.
 28. Tú-tio̍h ah-pà lâng, bē lún--tit.
 29. Ài khah tsim-tsiok--leh.
 30. Hōo hōo ak kah tsi̍t sing-khu tsuí-tshí/tshú/tshír(水鼠).
 31. In ang tshiú--lí gia̍h tsi̍t sian pòo-tē-hì ang-á teh sńg.
 32. Án-ne/ni siunn áu-bân, m̄-thang án-ne-senn/án-ni-sinn.
 33. Jîn-tsîng lâu tsi̍t suànn, āu-ji̍t hó sio-khuànn.
 34. Āu--ji̍t thàu-tsá beh tshut-huat.
 35. I khiā tī āu-piah, bî-bî-á tshiò.
 36. Ba̍k-tsiu khuànn kuân bô khuànn .
 37. Báng-á tìng gû-kak.
 38. Hit ê lâng khuànn-tio̍h bīn-si̍k-bīn-si̍k.
 39. Bîn/mî-á-tsài guá bô îng.
 40. Tsa̍p-liām ta-ke tú-tio̍h bân-phuê sin/sim-pū.
 41. Tsit pún tsheh, nā bat-jī ê lâng lóng bat tha̍k--kuè.
 42. Kah in bóo nn̄g lâng ji̍t-tsí bóng tōo.
 43. Kā hit-hō/lō lâng koo-tsiânn(姑情) bô-tshái-kang.
 44. Tshit-bú-peh-bú, ke-hué pāi-liáu-liáu.
 45. Tsáu kah ti̍t bué-liu(尾溜).
 46. Khó tē-jī--ê ū nn̄g-ê.
 47. Ē-kha-tshiú-lâng ē kóng îng-á-uē.
 48. Guá giâ tsi̍t pau tshik-á(粟仔), i gia̍h tsi̍t ki ti-thâu.
 49. Gín-á-lâng ū-hīnn-bô-tshuì.
 50. Ta̍k-kang gōng-sîn-gōng-sîn, m̄ tsai teh tshòng siánn.
 51. Tshe-jī ài tńg khì guā-ke.
 52. Guán tau ê tsàu-kha ū tsi̍t ê lâng-sn̂g.
 53. In guē-sing-á tsin iân-tâu.
 54. Tsit su sann-á-khòo lí tshīng khah ha̍h-su.
 55. "Guá beh tshuā--lí." "Lí leh hām-bîn!"
 56. Sè-hàn ê sî, lâng lóng kiò i ài-háu-á.
 57. Tsē hāu-senn gō lāu-pē; tsē sin/sim-pū gō ta-ke.
 58. Hē pún-tsînn khì kah lâng tâu-tsu.
 59. Tha̍k-tsheh teh hian-tsheh.
 60. Àu-pōo hōo lâng khuànn hiān-hiān.
 61. Lí ē thiám--bē? Guá kā lí hiânn sio tsuí.
 62. Tsò-tsha̍t hông lia̍h--khì, tsiok hiān-sì.
 63. Khuànn lâng hiah hó-khang, m̄-bián him-siān.
 64. Hio̍h-jua̍h beh pān Tâi-gí-iânn.
 65. I khiā--khí-lâi, hiông-hiông siūnn bô beh kóng siánn.
 66. Enn-á tsò muá-gue̍h, ài hip iû-pn̄g.
 67. Hip-siōng hip khiā-sin(徛身).
 68. Hit king tiàm leh bē khòng-bah-pn̄g.
 69. Hó-ka-tsài bô tāi-tsì.
 70. M̄-thang siunn hònn-hiân.
 71. Hōo lâng tshiánn tsia̍h-àm.
 72. Hōo lâng tshiànn tsò-kang.
 73. Beh tsia̍h hôo-sîn ka-tī/kī hop/hap.
 74. Huah-kûn bē ko-io̍h.
 75. Huâinn/huînn-ti̍t sing khó khuànn-māi.
 76. Huî-á kòng-phuà, bô huat-tōo uân-tsuân ho̍k-guân.
 77. Tshiú-sio̍k mâ-huân, huì-khì-huì-tak.
 78. Tsò-lâng m̄ jīn-hūn.
 79. Tsia̍h-hî tsia̍h-bah, iā-tio̍h tshài kah.
 80. Iau kah tuā-tn̂g kò sió-tn̂g.
 81. Iá-buē sîng-liân, bē-sái tsia̍h-hun.
 82. Lâng bô hit-hō/lō îng-kang thiau/tiau-kang kā lí tshòng-tī.
 83. I tsin gâu ioh bī-tshai.
 84. Tsia̍h ke-kha-jiáu ê gín-á, ē jiàu-phuà tsheh.
 85. The̍h phuē-tuann lâi ji̍p-phuē.
 86. Thinn-khì sio-jua̍h, sim-kuann ut-tsut.
 87. Kái-tsiú, kái-hun, kái-kiáu(筊), siu-kha-sé-tshiú tsò hó-kiánn.
 88. Tsò-kué kài kāu-kang.
 89. Tsng-kha khah kāu báng.
 90. Ang-bóo nā kāng-sim, âng-thôo piàn n̂g-kim.
 91. Ka-to, tsio̍h-thâu, tsuá.
 92. Guá ke-kiám kóng, lí ke-kiám thiann.
 93. Khan-kenn ê tshài guá bô ài.
 94. Khah-thîng-á lí tō háu-thiànn.
 95. Khang-tshuì kuè-phuê(過皮) tsiah ē-sái tsìm-tsuí.
 96. Khǹg-tsiú ē phang, khǹg-pēnn ē tāng.
 97. Guá bat juā/luā/guā tsē, tō kà lí juā/luā/guā tsē, bô khǹg-pōo.
 98. I khiā tī hia, thâu khi-khi, siūnn beh uá-khò pinn--á ê lâng kā i thau-kóng.
 99. Hué-tshia-tsām, khah tsá kóng hué-tshia-thâu.
 100. Khiáu-lâng tsia̍h-khá bô tsia̍h-pá.
 101. Gín-á ē jú/lú sīng jú/lú hó-khuán.
 102. Sann-tsò sì-hioh-khùn.
 103. Tsi̍t ki tsháu, tsi̍t tiám lōo.
 104. Tshun-kiau kah Tsì-bîng nn̄g-ê leh kiânn.
 105. Kiàn-nā kìnn-bīn tō uan-ke.
 106. Kín-sū khuann pān.
 107. Kíng à kíng, kíng tio̍h bé lîng/gîng-gíng.
 108. Guá iáu-koh teh kah-ì--i.
 109. Kóo-ì hōo lí khuànn tsò gōng-bīn.
 110. Sing-lí sit-pāi, koo-put-jî-tsiong khì hōo lâng tshiànn, phâng lâng ê pn̄g-uánn, tsia̍h lâng ê thâu-lōo.
 111. Kóo-tsui gín-á thong lâng ài.
 112. Kuà ba̍k-kiànn kik su-bûn.
 113. Ti-bú/bó kuà-uann(鞍) m̄ sī bé.
 114. Tiánn-kuà-tíng ê káu-hiā(蚼蟻), tsáu bô lōo.
 115. Kuânn--lâng tsia̍h tāu-kuann.
 116. Tuà lâm-pōo khah kuàn-sì.
 117. In ang tshut-khì tsìng kué-tsí, in bóo tī tshù tshue tinn-kué.
 118. Kui ke-hué-á tsi̍t nî ài khai kuí-nā pah bān.
 119. Lāi-suann tshut hó tê, hái-kháu tshut lîng-hê.
 120. Kim-po̍h(金箔) lak-lak--lo̍h-lâi--ah.
 121. Lán tsa-bóo-kiánn suah kóng i beh kè hit ê m̄-tsiânn kiánn.
 122. Lâng-kha, káu-phīnn, huê-siūnn-thâu.(三項畏寒的物件)
 123. Kū lâng-sn̂g īng kah lap-té, iá-koh m̄-kam tàn-tiāu.
 124. Lāu-huè-á-lâng khah bô kì-tî (記持).
 125. Tsia̍h-tsînn hōo lâng lia̍h-pau.
 126. Liâm-mi thàn tuā-tsînn tńg--lâi.
 127. Khiau-kha lián tshuì-tshiu.
 128. Tsik thiāutsik kah piàn lia̍p-á, tsin tsia̍h-la̍t.
 129. Lâng teh lim-thng, lí teh huah-sio.
 130. Tshia-lián(車輦) ê lāi-ling hōo lâng ui tsi̍t khang.
 131. Kiù-tuà(糾帶)līng--khì.
 132. Liú-á bô liú.
 133. Ta̍k-kang lóng uī tio̍h in kiánn leh khì-lóo.
 134. Thâu-tsang bô lua̍h, tō lâi siōng-khò.
 135. M̄-bián lí ê ke-pô!
 136. Guá mā sī liáu-kái sènn-miā ê ì-gī.
 137. Bô-mê-bô-ji̍t teh phah-piànn.
 138. Tsá nā tsai ē án-ne, guá tio̍h m̄ khì--ah.
 139. Nâ-âu-khang kah phīnn-khang ū sio-thàng(相迵).
 140. Tshài-tāu-á tsi̍t ngeh tsi̍t ngeh.
 141. Tshin-tshiūnn toh-tíng ni-kam.
 142. M̄-thang pò niáu-tshí-á-uan.
 143. Hōo lí o-ló, guá tsin kiàn-siàu.
 144. Guán/Gún lóng iōng oo-lâng khí-ko leh sé-tshuì.
 145. Mài iōng tsíng-thâu-á(指頭仔) óo phīnn-khang.
 146. Lâu-tíng tsio lâu-kha; a-bú tsio a-pa.
 147. Pē-bú/bó thiànn kiánn.
 148. Pâng-king-lāi tiàu tsi̍t pha gōo-tsa̍p-tsik(燭)ê tiān-hué-kiû-á.
 149. Ta-ke sin-pū suah phah-pháinn kám-tsîng.
 150. Hiong-káng ê hiunn kám ū-iánn phang?
 151. Pin-nn̂g-phoh mài oo-pe̍h phuì.
 152. Hit tsiah phòng-tshí/tshú/tshír tsin kóo-tsui.
 153. Kiò tsóng-phòo-sai khùn tsóng-phoo, tsin pháinn-sè.
 154. Kan-na gâu phôo tíng-si, tsò khang-khuè bô puànn-phiat.
 155. Tsit ê lâng kài pîn/pûn/pân-tuānn, pâng-king bô piànn, piān-sóo bô sé, pùn-sò bô tshing.
 156. Sann tshīng tò-píng.
 157. Kuè ke-lōo ài sing khuànn tò-tshiú-pîng, tsiah-koh khuànn tsiànn-tshiú-pîng.
 158. Pōng-á bô tshing-khì, pōng bē tsún.
 159. Hué-tshia kuè pōng-khang.
 160. Tuā-pù iû thinn, sió-pù iû khîn-khiām.
 161. Tshing-bîng puē-bōng, siàu-liām tsóo-sian.
 162. Siōng-pan pûn kóo-tshue, hā-pan pûn ke-kui.
 163. Lí tsit ê pùn-sò!
 164. Lâng sán koh po̍h-pán.
 165. Sàn-tshiah gín-á ā kánn siàu-siūnn beh tsia̍h gû-pâi?
 166. Sè-hàn senn-tsò kài tuā-hàn, tuā-hàn tian-tò pí lâng khah sè-hàn.
 167. Kui-ji̍t tsia̍h-pá se̍h-se̍h-liām.
 168. Bīn-māu sī pē-bú/bó sinn/senn-tsiânn--ê.
 169. Lí kóng siánn-huè?
 170. Sǹg-siàu sǹg bē tshing-tshó.
 171. Tsia̍h khah bái--leh! Iau káu siàu-siūnn ti-kuann-kut.
 172. Lo̍h-hōo-thinn, sì-kè tâm-lok-lok.
 173. Si̍k-sāi-lâng, hó tsham-siông.
 174. Sé sin/sing-khu, Gî-lân-lâng kóng sé hun-su.
 175. Sing-khu-tíng hit su iûnn-tsong tsiok ta̍t-tsînn.
 176. Sió-khuá sing-lí, bóng thàn khah bē sàn.
 177. Tse sī siōng-hó sńg ê tshit/thit-thô-mi̍h.
 178. Tsú-liáu siunn kiâm.
 179. Tiánn-pinn-sô sī tshut-miâ ê sió-tiám(小點).
 180. Tshīng-sann bô ha̍h-su, pháinn khuànn.
 181. Tn̂g-suann puann-suá--kuè-lâi.
 182. Kóng-uē tsin suí-khuì.
 183. Tsi̍t thong tiān-uē, ho̍k-bū suî lâi.
 184. Beh án-tsuánn siūnn, suî-tsāi--lí.
 185. Tsi̍t ê kóng-uē tshàu-ling-tai, tsi̍t ê tshin-tshiūnn gōng-tuā-tai.
 186. Bô-tāi-bô-tsì, khí phuì-bīn.
 187. Ta̍k-pái tsioh-tsînn lóng bô hîng.
 188. Lán lâi-khì lim--tām-po̍h-á.
 189. Kiânn tī lōo--lí suah hōo lâng tàn tsio̍h-thâu.
 190. Siunn tàng-sng, kau bô pîng-iú.
 191. Kàu tann lí tsiah tsai?
 192. Bè-tàng lâu tiàm pē-bú ê kha-tau iú-hàu--in.
 193. Tàu-tīn--ê, lán lâi-khì sì-kè khuànn kíng-tì.
 194. Tshuē tshù-pinn lâi tàu lāu-jia̍t.
 195. Tsia ê lîng-kiānn ài ka tàu tsò-hué.
 196. Té-pn̄g m̄-thang té kah tsiam-tsiam.
 197. "Tǹg-ku" mā ū kóng "tǹg-lap(塌)-tsē".
 198. Thâi-thâu mā ū "hōo lâng sî thâu-lōo" ê ì-sù.
 199. Thàn-tsînn iú-sòo, sènn/sìnn-miā ài kòo.
 200. Ū uē siūnn beh tuì lí kóng, m̄ tsai thang iah m̄-thang.
本文章以 CC BY-NC-SA 4.0 授權

古文翻譯練習--祭十二郎文、祭妹文摘錄

念頭

Comments powered by Disqus.