頭頁 台語漢字基本練習(下)
文章
取消

台語漢字基本練習(下)

內底有幾字仔毋免改寫做漢字,包括外來語佮連音。

 1. That-tshia tiānn-tiānn sī tî-tò ê lí-iû.
 2. Âng-enn-á thâu-khak iá-buē tīng(𠕆), ài sè-jī.
 3. Tshuē bô thâu-lōo, m̄-thang sit-tsì.
 4. I thiau-kang kóng--ê, m̄ sī bû-ì-tiong kóng--tshut-lâi--ê.
 5. “Tuā-uī-ông”(大胃王) hit khuán pí-sài tsiok thó-tsè.
 6. Tíng-thuah(頂屜) khǹg niá-tuà, ē-thuah khǹg bue̍h/be̍h-á.
 7. Tsò-hué lâi tsia̍h lah! Ke tsi̍t tè uánn, tsi̍t siang tī niâ, bián sè-jī.
 8. Ū lâng tī--leh--bô?
 9. Ūn-tōng-tiânn tsin tsē/tsuē gín-á.
 10. I tiānn-tiānn lâi jiáu-luān.
 11. Hip-siōng ài khiā tiānn-tiānn, mài tín-tāng(振動).
 12. Tsit-má sî-kiânn sann tshīng tian-tò-píng.
 13. Tsi̍t tīn báng pue--kuè; tsi̍t tsūn hong tshue--lâi.
 14. Tshù-tíng lāu-tsuí.
 15. Phòng-í khǹg tsia, siunn tìn-uī / tìn-tè.
 16. Kóng án-ne m̄ tio̍h.
 17. Thàu-tiong-tàu m̄-thang tshut--khì.
 18. M̄ bāt-jī, bô tì-sik.
 19. Sio̍k-gí kóng, “Beh lâi bô tiunn-tî, beh khì bô sio-sî.”
 20. Khó-tshì liân tsi̍t tê to bē-hiáu.
 21. Khó-tshì lóng bô tsún-pī, ún sí.
 22. Uì tshiū-á-tíng tò-thâu-tsai, pua̍h--lo̍h-lâi.
 23. “Tok-ku” līng-guā tsi̍t tsióng kóng-huat sī “tuh-ka-tsuē/tsē”(盹瞌睡).
 24. Tōo-kún/ún ē tsǹg-thôo.I senn nn̄g ê tsa-bóo-kiánn.
 25. Tshut-mn̂g bē-kì-tit tsah-tsînn.
 26. Kíng-tshat tī hia tsa̍h-lōo.
 27. I juā/luā/guā ū tsâi-tiāu, lí kám tsai-iánn?
 28. Lim-tsiú bô tsām-tsat.
 29. M̄-thang siunn tsa̍p-liām.
 30. Sî-kan tsat-liáu bô hó, nn̄g tsiat khò liâm-mi kuè.
 31. Ta̍k-ke beh kuánn tńg-khì kuè Gōo-ji̍t-tseh
 32. Tsáu-pio sī pí-sài; tsáu-lōo bô lâng ài.
 33. Tsàu-kha kah tû-pâng ì-sù sió-khuá-á ū hun.
 34. Tse kah he lóng pênn/pînn-kè.
 35. Guá ū tsin tsē/tsuē uē beh kā lí kóng.
 36. Tshīng âng sann, phuè tshenn khòo, khuànn-liáu khah tsha̍k-ba̍k.
 37. Tsú-tshài bô tsham iâm, pháinn tsia̍h.
 38. “Guá tsham lí khì”, tio̍h sī “guá kap lí khì” ê ì-sù.
 39. Gín-á khah kiann senn/sinn/tshinn-hūn.
 40. Tshenn-mê-gû tio̍h sī bô tha̍k-kuè tsheh ê bûn-bông(文盲).
 41. “Tshiah-jī”(270用例)ê “jī” sī “hue-iūnn” ê ì-sù.
 42. Thâu-ke tshiánn i tshiànn ê tn̂g-kang tsia̍h bué-gê.
 43. Tshing-khì-siùnn ê lâng tiānn-tiānn sé-tshiú.
 44. M̄-thang siunn tshìn-tshái.
 45. “Kah lâng bô-tshin-tshiūnn”, ū “tuè lâng bē tio̍h” ê ì-sù.
 46. Ti̍t-ji̍t-sing ài hū-tsik tshit oo-pang.
 47. Sio̍k-gí kóng, “Ē-hiáu thau-tsia̍h, bē-hiáu tshit-tshuì.”
 48. Tshòng bô hó-sè, lak--lo̍h-lâi.
 49. Mài kā i tshòng-tī.
 50. Too-tshī-lâng, tshù-pinn khah bô teh sio-tsioh-mn̄g.
 51. Tshuā tsi̍t ê bóo, khah hó sann ê thinn-kong-tsóo.
 52. “Tshuah--khí-lâi” ū “sí-bông” ê ì-sù, sī uì “tshuah-tn̄g náu-kin” piàn--lâi--ê.
 53. Kuânn kah phi̍h-phi̍h-tshuah.
 54. Hó-tshuì kā i koo-tsiânn, i mā m̄-khíng.
 55. Tshuì-ta-âu-khuah(喉渴), tsin kan-khóo.
 56. A-bú! Guá tī tsia lah.
 57. Tsia ê lâng khah hó-lé.
 58. Tsia--ê lóng hōo lí tsò kè-tsng.
 59. Tsia̍h tsi̍t tǹg ài khai tsiânn tshing khoo, tsiânn kuì.
 60. Hó-ūn, pháinn-ūn, lóng mā ài tsiàu-khí-kang lâi kiânn.
 61. Tsit tsi̍t-kuá-á tsînn, siunn tsió lah!
 62. Ta̍k-kang tsò-hué khì tsoh-sit.
 63. Hong-hōo tsi̍t tsūn kuè tsi̍t tsūn.
 64. In nn̄g ê, kiàn-nā siō-tú, tō khí uan-ke.
 65. Uànn-khùn uànn-khí, tuì kiān-khong khah m̄ hó.
 66. Guá uat-uan í-āu, ua̍t-thâu tō bô khuànn-kìnn āu-piah pîng-iú ê tshia--ah.
 67. I sī senn tsa-bóo--ê, iah-sī senn tsa-poo--ê.
 68. M̄ tsai beh án-tsuánn.
 69. Khong-khì bái, sim-tsîng mā tuè(綴) leh bái.
 70. Ba̍k-sái lâu, ba̍k-sái tih.
 71. Khì kuan-kong kó-hn̂g bán kué-tsí.
 72. Ta̍k-àm lóng lim kah tsuì-bâng-bâng tsiah tńg--lâi.
 73. “Lí ē-hiáu--bē?” sī “Lí ē-hiáu iah-sī bē-hiáu?” ê ì-sù.
 74. “Lí ē-hiaú--buē?” sī “Lí í-king ē-hiáu--ah iá-buē?” ê ì-sù.
 75. Tsò hong-thai, bē-tàng lâi.
 76. Pháinn khùn, kāu bîn-bāng.
 77. I tsin kòo-tsip, lí koh-khah kóng mā bô-khah-tsua̍h.
 78. Ū būn-tê, ē-tàng gia̍h-tshiú mn̄g.
 79. Tsia̍h kah pah-guā huè, tsiah tò-tsóo(倒祖).
 80. Gue̍h-niû tshiò gún sī gōng-tuā-tai, hōo hong phiàn m̄ tsai.
 81. Jîn-sing hái-hái, mài siunn kè-kàu.
 82. Hái-íng hiah tuā, m̄-thang lo̍h-khì siû.
 83. Hiah-nī hn̄g, beh kiânn kah tang-sî?
 84. A-kong tsia̍h-hun ê hîng-iánn í-king bô-tàng koh khuànn--kìnn.
 85. Se-thâu buah-hún, tiám ian-tsi.
 86. Kóng tio̍h Tâi-uân ê kok-tsè tē-uī, he tō tsin iàn-khì.
 87. Sio̍k-gí kóng, “Im-thim káu, kā-lâng m̄ háu”.
 88. Bô-lūn lāu-pē án-tsuánn tuì-thāi--i, i iû-guân iú-hàu in lāu-pē.
 89. Tshiu-hun(秋分) kuè--khì, ji̍t--sî jú/lú té, mê--sî jú/lú tn̂g.
 90. Guá ū juā/luā/guā-nī-á kan-khóo, lí kám tsai?
 91. In nn̄g ê hó kah thn̂g-kam-bi̍t-tinn.
 92. Ko-hiông kám sī káng-too?
 93. Kàu kah thinn-kng, tsiah tò--lâi.
 94. In ke-āu tsin hiân-huē.
 95. M̄-thang kha-tsiah-āu kóng lâng îng-á-uē.
 96. Kha-tsiah-phiann tio̍h-siong.
 97. Sio̍k-gí kóng, “Iōng sio-bīn khì ù lâng ê líng kha-tshng.”
 98. Sin-niû suí-tang-tang, khòo-té phuà tsi̍t khang.
 99. Jîn-sing khó-pí sī hái-siōng ê pho-lōng, ū-sî khí, ū-sî lo̍h.
 100. “Ba̍k-kia̍h” mā ū kóng “tshâ-kia̍h”.
 101. Sio̍k-gí kóng, “Kiann-kiann bē tio̍h-tíng.”
 102. Kik-phài-thâu, kiat-kó hōo lâng khuànn-phuà kha-tshiú.
 103. Lín suann-tíng ê kíng-tì tsin suí.
 104. Tse muâ-tsî(麻糍) tsiok hó tsia̍h--ê kóng-.
 105. Kè-siàu siunn kuân, bé bē khí.
 106. Ka-tī siu-lí kui-poo, tshòng bē hó. Kui-khì tshiànn--lâng khah ti̍t.
 107. A-má ū siánn-mih uí-khut, lóng thun-lún--lo̍h-lâi.
 108. Kiò lí mài, lí tō beh!
 109. Tshinn-ô-á-só sī tsi̍t ê hó niû-kiánn.
 110. Thinn-sik oo-àm, tshuē tsi̍t king kheh-kuán lâi hioh-khùn.
 111. Oo-a iōng siánn-mih huat-tōo tsiah tsia̍h tio̍h tsuí-pân-lāi ê tsuí?
 112. Tsiú-kan lāi-té ū tsi̍t tiunn sîn-pì ê phue-sìn.
 113. I phah-piànn tsi̍t-sì-lâng, tsiong tsit phiàn hái-sua-poo piàn-tsò kang-gia̍p-khu.
 114. Iā bô siánn-mih tāi-tsì, lí sī teh khàu siánn-tāi?
 115. I iáu tsin siàu-liân, suah lâi khí-siáu. Thiann-tio̍h thè i sim-sng.
 116. Sū-gia̍p sit-pāi, pîng-iú lóng bô lâi sio-tsioh-mn̄g, i iū-koh sit-tsì, iū-koh
 117. siū-khì.
 118. Ke phah tsi̍t hù só-sî hōo--i.
 119. Mê/Mî-ji̍t su-bōo, liân-suà sann tang.
 120. Guá teh tshuì-ta, lí tshut--khì, sūn/sīng-suà kā guá kuānn tsi̍t kuàn bih-luh.
 121. Sńg-tsuí sńg kah kui sing-khu tâm-kôo-kôo.
 122. Thàu-tsá tio̍h the̍h tsînn tshut-mn̂g, khì kā pîng-iú tàu-sann-kāng.
 123. Tsiú mài thîn siunn tīnn.
 124. Sio̍k-gí kóng, “Beh tsò gû, m̄ kiann bô lê thang thua.”
 125. Lí khiā tiàm/tàm hit thâu, kā i lia̍h hōo tiâu.
 126. Tán lí khó-tiâu tāi-ha̍k tsiah-koh kóng.
 127. Kah lâng bē pí--tit/tsit/lih/eh.
 128. Jîn-hái bông-bông, m̄ tsai i lâng tī tó-uī.
 129. Lí tsiàu án-ne kóng tō/to̍h tio̍h--ah.
 130. Kàu-sik siunn àm, tiān-hué tiám hoo to̍h.
 131. Hué-tshit-á tâm--khì, tiám bē to̍h.
 132. Tsia̍h-khóo tòng-tsò tsia̍h-póo.
 133. Lán ê ài-tsîng tshin-tshiūnn tsáu-bī ê ka-pi.
 134. Tshenn/Tshinn kuàn-á lāi-té té siōng tshinn ê bih-luh.
 135. Nn̄g ke tsò tshin-tsiânn.
 136. Tshun-thinn ê hue siōng phang.
 137. Tuā-lâng gín-á lóng thiann kah tshiò-hai-hai.
 138. Tshuì-tûn ū buah ian-tsi / kháu-hông.
 139. “Lí nà ē tsiah lī-hāi!” “Kàu-tann lí tsiah tsai?”
 140. Tse tsiah-nī iù-lōo ê tsiam-tsí sī siáng tsò--ê.
 141. “Tsi̍k-bo̍k”, Tâi-uân-lâng lóng tsua̍h-im liām tsò “siok-bo̍k”.
 142. Guá sī tíng-si, nà tio̍h tsiū--i?
 143. Tân-luî ê “Huann-hí tio̍h hó” tsin tshut-miâ.
 144. Ē-hng-àm/ing-àm tuà pn̄g-tiàm.
 145. Sī án-tsuánn kong-si m̄ tuà, beh tuà kang-tiûnn.
 146. Si-kue uá tuā-pîng.
 147. Tsi̍t-sî sit-tsì, m̄-bián uàn-thàn; tsi̍t-sî lo̍k-phik, m̄-bián tám-hân.
 148. Thiànn kah ui-ui-tsǹg.
 149. M̄-bián ut-tsut, sim-kuann pàng hoo khui.
 150. Su-sing ū-iân kuè tsi̍t nî.     師生有緣過一年。
  Tsu-kun iōng-kong tsiânn mî-tsinn.     諸君用功誠綿精。
  Ha̍k-būn tsìn-iah/ik khuànn-kìnn-kìnn.    學問進益看見見。
  Lâng tio̍h thàn tsínn hî thàn tshinn.    人著趁茈魚趁鮮。
本文章以 CC BY-NC-SA 4.0 授權

放生[pàng-senn]

生死

Comments powered by Disqus.