頭頁 陶淵明〈桃花源記〉台語文翻譯文白對照
文章
取消

陶淵明〈桃花源記〉台語文翻譯文白對照

桃花源記 [Thô-hua-guân kì]
作者:陶淵明 [Tô Ian-bîng]
譯者:潘科元 [Phuann Kho-guân]

晉太元中,武陵人,捕魚為業。緣溪行,忘路之遠近。忽逢桃花林,夾岸數百步,中無雜樹,芳草鮮美,落英繽紛。漁人甚異之,復前行,欲窮其林。林盡水源,便得一山。山有小口,彷彿若有光。便舍船,從口入。
[Tsìn Thài-guân_tiong, Bú-lîng_jîn, pōo-gû uî gia̍p. Iân khe hîng, bông lōo tsi uán-kūn. Hut hông thô-hua-lîm, kiap-gān sòo-pik pōo, tiong bû tsa̍p-sū, hong-tshó sian-bí, lo̍k-ing pin-hun. Gû-jîn sīm īnn--tsi, hiù tsiân hîng, io̍k kiông kî lîm. Lîm tsīn suí-guân, piān tik it san. San iú siáu-khió, hóng-hut jio̍k iú kong, piān sià suân, tsiông khió ji̍p.]

初極狹,纔通人,復行數十步,豁然開朗。土地平曠,屋舍儼然。有良田、美池、桑、竹之屬,阡陌交通,雞犬相聞。其中往來種作,男女衣著,悉如外人;黃髮垂髫,並怡然自樂。見漁人,乃大驚,問所從來。具答之。便要還家,設酒、殺雞、作食。
[Tshoo ki̍k hia̍p, tshâi thong jîn, hiù hîng sòo-si̍p pōo, hat-jiân khai-lóng. Thóo-tē pîng-khòng, ok-sià giám-jiân. Iú liông-tiân, bí-tî, song, tiok tsi sio̍k, tshian-bi̍k kau-thong, ke-khián siong bûn. Kî-tiong óng-lâi tsiòng-tsok, lâm-lú i-tio̍k, sik jû guē-jîn; hông-huat suî-tiâu, pīng î-jiân tsū lo̍k. Kiàn gû-jîn, nái tāi-king, būn sóo tsiông lâi. Kū tap--tsi. Piān iau huân ka, siat tsiú, sat ke, tsok .]

村中聞有此人,咸來問訊。自云:「先世避秦時亂,率妻子邑人來此絕境,不復出焉,遂與外人間隔。」問:「今是何世?」乃不知有漢,無論魏、晉。此人一一為具言所聞,皆歎惋。餘人各復延至其家,皆出酒食。停數日,辭去。此中人語云:「不足為外人道也。」
[Tshuan_tiong bûn iú tshú jîn, hâm lâi būn-sìn. Tsū ûn: "Sian-sè pī Tsîn-sî luān, sut tshe-tsú ip-jîn lâi tshú tsua̍t-kíng, put-hiù tshut--ian, suī ú guē-jîn kàn-kik." Būn: "Kim sī hô sè?" Nái put-ti iú Hàn, bû-lūn Guī, Tsìn. Tshú jîn it-it uī kū giân sóo bûn, kai thàn-uán. Û-jîn kok hiù iân tsì kî ka, kai tshut tsiú-. Thîng sòo-ji̍t, sû khù. Tshú-tiong-jîn ûn: "Put-tsiok uī guē-jîn tō--iá."

既出,得其船,便扶向路,處處誌之。及郡下,詣太守,說如此。太守即遣人隨其往,尋向所誌,遂迷不復得路。南陽劉子驥,高尚士也,聞之,欣然規往,未果,尋病終。後遂無問津者。
[Kì tshut, tik kî suân, piān hû hiòng-lōo, tshù-tshù tsì--tsi. Ki̍p kūn-hā, gē thài-siù, suat jû-tshú. Thài-siù tsik khián jîn suî kî óng, sîm hiòng sóo tsì, suī bê put-hiù tik lōo. Lâm-iông Liû Tsú-kì, ko-siōng_sū--iá, bûn--tsi, him-jiân kui óng, bī kó, sîm pīng tsiong. Hiō suī bû būn-tsin--tsiá.]

台語羅馬字文翻譯:
Tsìn-tiâu Thài-guân nî-kan, ū tsi̍t-ê Bú-lîng-lâng, lia̍h-hî tsò thâu-lōo. Ū tsi̍t-ji̍t, i sūn-khe the-tsûn, kiânn kah m̄-tsai juā hn̄g. Hiông-hiông tú-tio̍h tsi̍t-phiàn thô-hue-nâ, tī khe-huānn siang-pîng, ū kuí-nā-pah pōo, luē-tiong bô tshap-tsa̍p pa̍t-khuán tshiū-ba̍k, tsháu-á tshing-phang tshinn-tshuì, hue-luí lak kah muá-muá-sī.

Lia̍h-hî--ê khuànn-liáu put-tsí kuài-kî, koh kiânn tsìn-tsîng, beh kiânn hōo thàu. Kàu tshiū-nâ_bué, tsuí-guân_tē, tio̍h khuànn-kìnn tsi̍t-ki suann. Suann ū sió-tōng, huánn-huánn ná-tshiūnn ū kng. I to̍h khí-tsûn, pōo-kiânn ji̍p-khì suann-tōng.

Tshím-thâu--á tsin e̍h, tsi̍t-lâng lím-lím ē-tit kuè, koh kiânn kuí-tsa̍p pōo, it-sî-kan khai-tián kng-liāng--khí-lâi. Thóo-tē pênn-thánn, khòng-khuah; tshù-the̍h tsê-tsîng, kng-tsn̂g. Ū tsióng-tsióng ê puî-tshân, pi-tî, sng-suî, tik-phō. Tshân-huānn ná-tshiūnn kî-puânn-suànn; ke thî, káu puī, tsiânn lāu-jia̍t.

Tī hia lâi-lâi-khì-khì teh tsìng-tsoh ê tsa-poo-tsa-bóo, in ê tshīng-tshah, lóng tshin-tshiūnn guā-pang-lâng(外邦儂); iā ū thâu-mn̂g pe̍h-phú ê lāu-lâng, kap lâu sìn-tsang(囟鬃) ê gín-á, lâng-lâng tsu-bui, an-lo̍k.

Tsi̍t-ê tsng-bîn khuànn tio̍h lia̍h-hî--ê, tuā tio̍h-kiann, mn̄g-kóng tuì-toh lâi. Lia̍h-hî--ê siông-sè ìn--in. Tsng-bîn tio̍h tsio i tńg--khì, pâi tsiú, thâi ke, tsú-tsia̍h tshiánn--i.

Thong-tsng thiann-kóng ū tsit-ê lâng, tsiâu lâi sio-tsioh-mn̄g. In ka-tī kóng: "Guán tsóo-tsiūnn(祖上) uī beh tsáu Tsîn-kok ê huán-luān, tshuā bóo-kiánn hiong-tshin lâi-kàu tsit-ê phian-phiah tē-kài, to̍h bô koh tshut--khì--ah, tsiū-án-ne kap guā-kháu-lâng tn̄g-lōo. In mn̄g-kóng: "Tann sī toh tsi̍t tiâu-tē?" In suah m̄ tsai-iánn ū Hàn-tiâu, bo̍h-kóng sī Guī-tiâu, Tsìn-tiâu.

Lia̍h-hî--ê pîn-thâu-á tsiong i sóo-tsai--ê kóng hōo tsìng-lâng thiann, ta̍k-ke lóng thóo tuā-khuì, tsin kám-khài. Tsng--lí ta̍k kháu-tsàu lûn-liû tshiánn i lâi tshù--lí, pī-pān tsiú-tshài khuán-thāi--i. Lia̍h-hî--ê tī hia tuà kuí-lo̍h ji̍t, tsiah kap ta̍k-ke sann-sî. Tsng-lí-lâng kóng: "M̄-hó kā guā-lâng kóng őo!"

Tshut-lâi suann-tōng_guā, iû-guân the i ê tsûn, sūn i kiânn--kuè ê lōo, tsi̍t-tsām-á tsi̍t-tsām tsò kī-jīn. I tsua̋n tsáu-khì kūn-hú(郡府), pài-kiàn thài-siù, pò i ti-tsîng. Thài-siù tsik-sî phài lâng tuè i khì jīn-lōo, suah bê-sit lōo-kìng, bô-tàng koh tshuē--ah.

Lâm-iông_lâng Lâu Tsú-kì, sī tsi̍t-uī ko-siōng ê sian-sinn-lâng. Thiann-kìnn tsit-hō tāi, huann-hí-hí kè-i̍k beh tsiân-óng, tsóng--sī bô hē-lo̍h, koh bô juā kú, i to̍h tì-pēnn kuè-sin--khì. Āu--lâi, tsiū bô lâng koh khì thàm lōo-thâu--ah.
本文章以 CC BY-NC-SA 4.0 授權

台灣民間文學歌仔冊資料庫《青冥擺脚對答歌》上本音註个問題

台語文言个變調佮口語無仝

Comments powered by Disqus.