頭頁 舉例來論家庭佮學校个母語教育攏有必要
文章
取消

舉例來論家庭佮學校个母語教育攏有必要

咱咧講「東西南北」是唸做 tang-sai lâm-pak,其中干那 lâm 無分文白,其他三字攏有分文言音佮白話音,而且攏講白話音。(若攏用文言音,著變做 tong-se lâm-pok)

但是若地名「台東/台西/台南/台北」,著無共款:Tâi-tang、Tâi-se、Tâi-lâm、Tâi-pak。台西个西[se]嘛愛唸文言音。閣再比較「台東」是白話音 tang,「屏東」卻是文言音 tong。

按呢整理起來,真複雜歹學个款,毋過咱若自細漢攏聽台語、講台語,自然著攏講會準,毋免加想。這著是愛有家庭內自然个母語環境个道理。

話 講倒轉,這毋是表示咱著無需要學校內个台語教育。我做囡仔个時,筋骨著無勇,去藥房開喙共頭家講:「欲買『百安膏』[pik-an-ko]。」無儂共我教,我自然著知影即三字按怎唸,毋過後來閣去買,雄雄想講:即字「百」咁毋是一百箍、兩百箍个百[pah],按呢著愛唸 pah-an-ko 才著啊,煞tsua̋n花--去,毋知是按怎我進前會講 pik-an-ko。

細漢閣有一擺,毋知因為啥乜代誌,我講:「熱帶[jia̍t-tāi]个儂卡早發育。」阮爸爸聽著,共我糾正[kiú-tsìng]講:「熱帶[jia̍t-tài]」。按呢,針對「熱帶」即个詞个「帶」--字,我知影按怎唸矣。但是一二十年久,著一直停留佇即種坎站,毋知影是按怎我一開始會唸做 tāi,嘛毋知影、無考慮其他相關个字又閣是按怎唸。

這著是因為家庭內个母語教育,並無建立一个有意識个語言智識个系統,無系統化个語言教育,除非是捷[tsia̍p]聽--著,捷講--著个話,汝才學會椆腹[tiâu-pak],若罕得聽--著、甚至無儂講過个字眼,咱只好靠直覺來唸。拄著有別種強勢个語言(華語)咧干擾,咱對台語个直覺著定定走精--去。

像阮老父按呢,比一般台灣儂父母,實在好太濟咧,聽著囝仔台語發音錯誤,會即時共伊教,毋知各位个父母咁有按呢做?

到甲我大學teh欲畢業以前,運用我佇學校學著个西洋儂發展出來个語言學理論、配合漢語个音韻學,扑拚自修來研究台語。才瞭解台語有本調、變調、輕聲,台語有文白、漳泉、勾破个分別,台語按怎佮華語對應,按呢建立起歸套系統化个台語智識。

迄陣[tsūn],越頭來回想囡仔時代个疑問[gî-būn],一時間歸个看甲一清二楚。袂輸是自細漢目睭著生瞖[senn-ì],tann拆開迄重[tîng]茫霧个膜仔,才發覺世間个景致遮爾明朗[bîng-láng]!

原來台語有真濟字攏有文言音(讀音)佮白話音(語音)个分別,「百」唸做 pik,是文言音,用佇讀古文,或者是書面語、卡抽象[thiu-siōng]、卡學術、心理感受、專有名詞等等咧使用。數量單位詞「百」唸做 pah,是白話音,用佇卡口語、具體、本地在來、身體方面等等。「百」另外閣有 peh 即種白話音,干那用佇「百姓」peh-sìnn/sènn 即个詞。(台灣一般是按呢分,佮福建有出入)

閣再「帶」个白話音是 tuà,親像皮帶、糾帶[kiù-tuà]、…;若文言音著是 tài,親像連帶[liân-tài]、帶念[tài-liām]、寒帶[hàn-tài]、熱帶[jia̍t-tài]、…。因為「帶、代」華語共音,攏是共一種「去聲」,我細漢著是予華語帶衰著,才將台語第三聲个「帶 tài」,唸做第七聲个「代 tāi」。台語「去聲」有分「陰去(第三聲)、陽去(第七聲)」兩種,卡講究、精密。

若無即種歸套个系統智識,汝著無才調徛佇卡峘个角度來反省、觀照汝喙裡講出來个台語。卡深个無論,連一个字袂曉唸,汝都[to]無法度家治去查台語字典,當然愈無可能詳細分辨一寡台語字典所列出來,無共發音个差別佮用法。干那戇戇仔綴[tuè]儂講,嘛毋知別儂為啥乜按呢唸,若毋捌聽過別儂講,只好家治想,家治著[tio̍h],著袂免得予北京話拖累著,烏白鬥,愈來愈漚[àu]。

以上所論,照我想,不過是基本常識。這毋是我咧賣茶講茶芳、賣花講花紅,咱若對國校仔起,學校著用教「國語」三分一个時間,來教咱系統化个台語智識,十幾年落來,我講个物件,咁毋是成做台灣儂儂攏會曉得个common sense?

有袂少儂主張講:母語只要佇厝內予父母來教著好,學校無應該教、無需要教。講一句無客氣个,即種儂,毋是真不懂[put-tóng],毋捌語言學術个原理,凊彩nauh-nauh咧;若無,著是大奸雄--怹有真濟儂佇心肝內,根本是希望台灣話緊去死死咧。

啥儂毋知影,當今台灣个父母,普遍攏無愛對囡仔講母語?面對即種時勢,學校教育存在个意義,並毋是順趁[sūn-thàn]社會个䆀風氣,該當著愛擔起提昇社會文化个責任佮理想,將在地个生活,建立佇堅實[kiant-si̍t]个在地語言个教育基礎頂面。

家庭內个母語教育,會凍予咱自然掌握正確个喙形佮腔調,講台語袂tiáu-tiáu,但是拄著強勢外語个引進,著僫得[oh-tit]會凍培養咱比較、分析[sik]、判斷[phuànn-tuàn],種種卡抽象个語言運用个能力。

家庭內母語教育,會凍予咱真自然,免了氣力,著聽有路來,講會輾轉[liàn-tńg]。但是按呢咱猶原袂曉讀母語、寫母語。外來个語言,聽、講、讀、寫,四肢健全;咱家治个母語咧?干那有聽佮寫,袂輸一出世著賰一跤一手,這是欲按怎佮儂有比並[phīng],佇多語文化競爭个現代世界生存會落去?

想欲倚靠外儂个語言,來建立起一个認同自我、認同鄉土,有自信、有尊嚴个人生觀、世界觀,可比是--

下神託佛直叩頭 [Hē-sîn thok-pu̍t ti̍t khàu-thâu]
海沙搜塗起大樓 [Hái-sua tshiau-thôo khí tuā-lâu]
報頭風湧一下到 [Pò-thâu hong-íng tsi̍t-ē kàu]
崩敗四散亂亂流 [Pang-pāi sì-suànn luān-luān lâu]

------

(補充,台語將「代」唸做 tài 个,親像「代表 tāi-piáu」講 tài-piáu,是泉州腔个變音,泉腔陰去、陽去本調無分,但是變調是有分,只是因為本調無分,有个詞,煞連變調嘛混同去。)

本文章以 CC BY-NC-SA 4.0 授權

「核能、反核」个台語音

「網路、網站」「院長、代表、附近」个台語音

Comments powered by Disqus.