頭頁 藥劑[io̍h-tse]、藥渣[io̍h-tse]、藥粕[io̍h-phoh]
文章
取消

藥劑[io̍h-tse]、藥渣[io̍h-tse]、藥粕[io̍h-phoh]

「劑」字台語音小考

「藥劑」佮「藥劑師」个「劑」無仝音

台語「藥劑」佮「藥劑師」即兩个詞當中个「劑」个呼音,我細漢聽著--个就有出入矣: 「藥劑」是 io̍h-tse,「藥劑師」是 io̍h-tsè-su。「劑」佇兩字詞「藥劑」个時,唸 tse 第一聲;但是加一字「師」,變成三字詞个時,煞改唸第三聲 tsè。教典有收「藥劑」 佮「藥劑師」,伊所記个音正正反映出我一向所聽著个。

不過,其他有用著「劑」字个詞,我聽過个攏唸 tse,像:【殺草劑 sat-tsháu-tse】、 【防腐劑 hông-hú-tse】、【鎮靜劑 tìn-tsīng-tse】,教典也是按呢記。

若是唸第三聲 tsè 个詞,教典除了「藥劑師」以外,閣收一个【劑量 tsè-liōng】。 即个詞我過去無特別用台語講過,欲叫我講,可能也會按呢唸。

教典按怎定位「劑」个兩種呼音?

教典單字詞將【劑 tse】歸佇俗音,伊也有收【劑 tsè】字,就無特別注明文、白、俗、替, 按照教典个體例,就表示教典認為「劑」唸 tsè 是正音。

日本時代按怎唸「藥劑師」?

台日典(1931)有收【藥劑師 io̍h-tse-su】,伊注明這是來自日語, 請注意即个三字詞个「劑」伊唸 tse,佮當今通行音 tsè 無仝。 台日典無收【藥劑】。

教會公報 io̍h-che-su 出現過 16 篇,io̍h-chè-su 出現過 5 篇。

查詢 ioh8-che-su 結果:
1910年代: 1 篇
1920年代: 1 篇
1930年代: 3 篇
1940年代: 3 篇
1950年代: 1 篇
1960年代: 7 篇
計共:   16 篇

查詢 ioh8-che3-su 結果:
1930年代: 1 篇
1940年代: 2 篇
1960年代: 2 篇
計共:   5 篇

教會公報無出現過兩字詞 io̍h-che 抑是 io̍h-chè,這佮咱佇台日典觀察著个情形一致!

將遮个統計資料顯示个年代佮出現率排列比較起來,咱thang講:「藥劑師」 即个日語漢字詞,本底是唸 io̍h-tse-su,到日本時代後期漸漸有唸做 io̍h-tsè-su 个現象,到阮細漢 1970 年代以後,io̍h-tsè-su 就變做絕對優勢音矣。

io̍h-tse-su 按怎變做 io̍h-tsè-su?

變音个因素,一方面可能是台語儂將「劑」字當做字形倚近个「救濟、賑濟」个「濟」 个仝音字,一方面是華語勢力入來台灣,閣再加速即種變化,因為華語是講ーㄠˋ ㄐーˋ ㄕ, 戰後讀華語冊大漢个台語儂真容易綴咧將台語「藥劑師」个「劑」變調做高降調。

總是,「藥劑」个台語音猶原保持 io̍h-tse。

教會公報有寫著 tiau-che(調劑)

教會公報个作者有寫著一个心適个詞:tiau-che,總共有 8 篇文。對前後文來看, 咱就判斷會出來,作者寫 tiau-che 是咧講「調劑」、「包藥仔」即種醫藥用語, 𪜶無寫著「調劑身心」迄種意思。

傳統台語字典「劑」唯一音 tse

咱查甘字典、彙音寶鑑,就會發現,其實「劑」字干焦一音 tse 爾爾, 並無 tsè 个音。甘字典【劑 che】解說是:

chhiat-pîⁿ, chián-pîⁿ, chhòng-khì hó-sè;io̍h-thiap.

對應个漢字就是「切平,剪平,創去好勢;藥帖」。「劑」个造字理路是「齊」+「刀」, 這是形聲兼會意字,原意就是用「刀」共物件切予整「齊」。咧處理漢藥材个過程中, 不時需要用刀切齊个動作,大概因為按呢,才產生「藥劑」連結个用法,一帖藥、 一擺服用个藥量也叫做「一劑」。

彙音寶鑑【劑 che】个解說是:「分也 藥也」。

康熙字典「劑」字有平聲佮去聲个讀法,平聲是「遵為切」,去聲是「在詣切」。 「遵為切」是 tsui,韻母佮台語 tse 有出入,毋過攏是陰平聲,若是「在詣切」 因為是全濁聲母,反切出來个台語音應該是 tsē 陽去調,毋是 tsè 陰去調。

小結論:「劑」唸 tsè 毋是啥乜正音

對中古音,到台語字書,到台日典一路落來,tsè 從來毋是「劑」字个正音, 到教典才變做預設个正音,這通講是綴華語音个聲調來類推台語聲調个結果。

無論按怎,兩字詞「藥劑」,咱今仔日猶原閣講 io̍h-tse,這就是咱个正音, 教典也是有尊存,咱毋免刁工改唸做 io̍h-tsè 來佮「藥劑師」个現代音求一致。

像武漢肺炎个預防射,干焦注一擺無夠,一擺注「一劑」,過幾月日仔,閣注一劑。 我聽儂講台語咧討論家己已經注過「三劑」、「四劑」等等,𪜶就是唸 tse,毋是 tsè。

「藥劑」、「藥渣」仝音

但是按呢做了後,台語「藥渣」佮「藥劑」毋就仝音矣?是按呢無錯。 台日典有收【藥渣 io̍h-tse】,第一義指 tsuann 第二遍个藥仔(漢藥、青草仔), 第二義指 tsuann--過了後留落來,無藥效个藥材。

「藥渣」有近義詞「藥粕」通代替

佇某種語境之下,講「藥渣」可能會予儂誤會做是「藥劑」,佳哉咱閣有別个詞通講: 【藥粕 io̍h-phoh】,即个詞昨昏我就有聽著家母講起。

其實【渣 tse】對咱現代台語儂來講,已經變做是無啥語感个詞素矣, 講「藥粕」才較好理解、

本文章以 CC BY-NC-SA 4.0 授權

2023-09-26日記:「別」--字舊文音兩讀、「哲」--字古今音

2023-09-28日記

Comments powered by Disqus.