頭頁 關係「錢」个一寡台語
文章
取消

關係「錢」个一寡台語

台語表示「金錢、費用、酬勞、貨幣[huè-pè]」个基本詞素,至少有「錢、銀、金、圓、箍、費、款、水、票、幣、稅、租」即幾種。隨意舉例:

0. 華語〔一塊錢〕,台語「一箍 tsi̍t-khoo」,古早个「一箍銀 tsi̍t-khoo gîn」真大圓[tuā-înn],若是「一圓 tsi̍t-înn」(台日典寫做「文」--字),就較細,「一文[bûn]錢」爾爾。

阮阿公在生个時,有講過「一tsiam」「身軀無半tsiam」,即个 tsiam,可能就是一文錢,也就是圓个、中央有空个古早銅錢。

即馬个錢,基本單位攏算「箍」(華語寫〔元〕),無算「圓」矣。但是「偌濟錢?」除了講「幾箍?」猶原有講「幾圓?」出現佇疑問詞个「圓」,保存古早貨幣[huè-pè/pē]个單位。

阮細漢閣有咧用一角、五角,即馬也無tè看囉。另外有「一sén」(語源是英文 cent),一百sén 就是「一箍」。

1. 工錢、飯錢、飯頓錢[pn̄g-tǹg-tsînn](伙食費)、若是「粿錢 kué-tsînn」,除了字面意思以外,另外指「付予妓女个錢」,「粿」可能是暗喻「女陰」。

2. 公金、公銀、公費,攏是「公款 kong-khuán/khuánn」个意思。 俗語「開公金/費,謝私願」[khai kong-kim/huì, siā su-guān],假公行私[ká-kong hîng-su]个意思。

3. 緣金[iân-kim](正字是「捐金」):題緣[tê-iân](正字「題捐」)、寄付个錢,也就是現代所講个「捐款 kuan-khuán/khuánn」。

4. 厝稅(共儂稅厝个租金)、水租(農民付予政府个灌溉用水費用)。

5. 錢水:財務、金融,像講「錢水 積斗 [tsînn-tsuí tsik-táu]」、「錢關 袂轉[tsînn-kuan bē tńg]」,就是周轉不靈。

6. 英文 salary,台語有袂少講法,像「薪金[sin-kim]、薪金銀[sin-kim-gîn]、薪水[sin-suí]、月俸[gue̍h-hōng]、月給[gue̍h-kip]」,從中,「月俸、月給」是對日語來个。

若是教學[kà-o̍h]先生个薪金,另外叫做「束金 sok-kim」,就是古文「束脩 sok-siu」个意思,這現代儂較捷講做「先生禮 sian-sinn-lé」,包括予老師、抑是醫生个謝禮。現時長老教會牧師个薪水,慣勢叫做「謝禮」。

7. 紙幣[tsuá-pè]是較書面个用語,是日本時代對日語吸收來个。口語講「紙票 tsuá-phiò」、「銀票」。新台幣[sin-tâi-pè],口語講「新台票」。另外有「美金、日票」,若是新个〔歐元〕,我毋知著講「歐元 Au-guân」、「歐票」抑是「歐金」才好,請各位先進賜教。

紙票有足濟相關个俗稱,像「紙字、惡面=个、菁仔欉、青尻川、……」,其中有个是佇某一時代,特別指某一種面值个紙票。

英文 "wallet":銀袋仔[gîn-tē-á]、票包仔[phiò-pau-á]。

華語〔大鈔〕,台語「大張--个、大百--个」;〔小鈔〕,台語「小票 sió-phiò、散票 suánn-phiò」。以前錢較大圓,一百箍是「大張」个,但是目今 錢真薄,有一千个銀票(千票),嘛有兩千个,所以「大百个」表示〔大鈔〕个意思,也漸漸廢無去,但是也無新生出「大千--个 tuā-tshing--ê」个講法,這反映出台語愈來愈無新活力。

8. 若是〔硬幣〕,是講「銀角仔 gîn-kak-á」,古早有講「銅鐳 tâng-lui、銅sén」。東南亞个福建話,慣勢用一字「鐳 lui」來通稱「錢」,這台灣罕得按呢用。

若是講「錢疕仔 tsînn-phí-á、啀仔錢 gâi-á-tsînn」,是咧形容品質䆀、成色不足、無價值个銀角仔,帶有輕視个意味。

9. 「庫銀 khòo-gîn」是國庫个錢,陽世咧用个,儂講「皇帝嘛會欠庫銀」,是指閣較好額,難免也有手頭 絚个時陣。

但是「庫錢 khòo-tsînn」是燒予往生者个銀紙,予伊去陰府好用。(有講是欲交予「十二庫官」个「受生錢」,這佇遮免講究。)

類似用法,「紙票」是頭前所講,正常个「紙幣」;但是「紙錢」是一種欲燒化个「金銀紙」,像「獻紙錢 hiàn tsuá-tsînn」,是一種祭拜个儀式。(我無把握「獻紙」佮「獻紙錢」咁是完全仝款,請逐家賜教。)

「錢」个高級俚俗語舉例:

(1)「身軀斷錢鉎」[sing-khu tn̄g-tsînn-sian]:「斷」是「全然攏無」个意思,身軀頂連錢个鐵鉎(鏽)嘛揣無,就是「一文不名 it-bûn put-bîng」个意思。

(2)「錢 大百,儂 落肉」[tsînn# tuā-pah, lâng# lo̍h-bah],是咧形容為著趁大錢,致到消瘦落肉。

(3)「小鬼仔袂堪得大百金」[siáu-kuí-á bē-kham-tit tuā-pah-kim],即个「大百金」是指大量个〔冥紙〕。這台語有分「金紙、銀紙」,燒予神明个,用金紙;燒予鬼魂个,用銀紙,通稱「金銀紙」,也簡單講做「金」來總稱,親像遮所講个「大百金」,就毋是講「大百銀」。「燒金」可能是燒金紙、抑是銀紙,總--是,無講「燒銀」。

即句俗語,是咧比喻職位低个小官吏,抑是道德修養無夠个儂、甚至散赤儂,承受袂起大條錢,尤其是指袂堪得小小个引誘[ín-iú],就予儂買收去。

(4)「銅銀買紙靴,雙儂暢」[tâng-gîn# bé tsuá-hia, siang-lâng thiòng],用銅做个假銀,去共儂交關,生理儂提紙做个假靴來賣伊,互相欺騙,煞攏掠叫對方予家治騙過手,心內暗暢。類似「爾虞我詐 ní# gû# ngóo# tsà」个意思。

(5) 「大廞 使啀錢」[tuā-him# sái gâi-tsînn] ,字面意思是「大聲哄喝[háng-hat](動詞 him 意思是哄喝),食[tsia̍h]聲勢,提啀仔錢共儂買物,予對方驚惶毋敢無收」。比喻迄種本身無真才實料,虛張聲勢[hi-tiong sing-sè]來賺食[tsuán-tsia̍h]--儂个跤數[kha-siàu]。

(6) 「加冠禮較濟戲金銀」[ka-kuan-lé khah tsē hì-kim-gîn]:做戲一開始,跳加冠 迄部份个酬勞,煞較濟過正戲个所費,比喻「本末倒置」[pún-bua̍t# tò-tì]。

本文章以 CC BY-NC-SA 4.0 授權

將變調聽做本調个台語笑詼

「有、無」个俚俗諺語改編

Comments powered by Disqus.