頭頁 Siang-hūn ê jîn-sing
文章
取消

Siang-hūn ê jîn-sing

本文

Tsuân-lô Tâi-gí-bûn ê su-siá kah ua̍t-tho̍k su-iàu siong-tong sî-kan ê hùn-liān, pīng m̄-sī lí ē-hiáu kóng Tâi-gí, mā ū o̍h-kuè Ing-gí, iah sī kok-tsè-im-phiau, tio̍h khuànn ū lōo-lâi--ê.

Siat-sú lí tī siā-kau-bāng-tsām tíng-kuân siat tsi̍t-ê kháu-tsō, uân-tsuân sú-iōng Tâi-gí Lô-má-jī piáu-ta̍t, lí tī hia kau-puê ê pîng-iú mā án-ne tuì-thāi--lí,  jî-tshiánn lí bô tah-tshut jīm-hô ē-tàng hōo lâng tì-kak lí pún-lâng ê tôo-phìnn, iánn-siōng, kah tsi̍t-kuá liân-lo̍k tsu-liāu, koh siat-tīng lí ê ún-su-kuân, kìm-tsí lâng tī i ê siòng-phìnn, bûn-jī, lāi-té, liân-kiat lâi lí ê kháu-tsō.

Koh ū tsi̍t-tiám: lí ê tshin-lâng (iû-kî sī ang-bóo), tông-sū, lóng bē-hiáu īng, mā m̄-khíng o̍h Lô-má-jī.

Án-ne, huān-sè lí tio̍h ē-tàng kiàn-li̍p tsi̍t ê thuat-khui hiān-si̍t ê sin-hūn, ua̍h-tshut siang-hūn ê jîn-sing. Sam-put-gōo-sî, thìng-hó tuì bô-bī-bô-sòo ê ji̍t-tsí tong-tiong tit-tio̍h siau-tháu.


面冊網誌留言

Jūkhái Piãbér Lîm:
HA HA HA, thài tio̍h án-ni-siⁿ?

潘科元:
Khuànn tio̍h lâng leh siá i tha̍k siáu-suat ê sim-tsîng, tsi̍t-sî suah ū tsit-tsióng kám-sióng. Mā sī uī Tâi-gí Lô-má-jī tsit-tsióng bîng-bîng kài tsē lâng ē-hiáu kóng, tān-sī bô-siánn lâng ē-hiáu siá ê bûn-jī, siat-sióng līng-guā tsi̍t-tsióng siā-huē kong-lîng lah. ^^

Jūkhái Piãbér Lîm:
In m̄-sī bat phah kòe “女書” ê tiān-iáⁿ.

潘科元:
Jio̍k-sè-tsiá tsuan-iōng ê bûn-jī, ū-iánn sī in kiông-bíng ê bú-khì.

Pochung Pektiong Chen:
Second life, siang-hūn ê jîn-sing….

Jūkhái Piãbér Lîm:
ì-sù, bô siáⁿ-kāng oo~.
second life mā ū têng-thâu-siⁿ ê ì-sù. Double ids khó-lêng khah ha̍h.

潘科元:
Hah. Siang-hūn ê jîn-sing, tîng-tha̍h ê sin-hūn, hun-lia̍t ê jîn-keh……

Chiā Hūi-cheng:
Uah!Hōo lâng khuànn-tshut guá-ê ì-tôo--á.

Pochung Pektiong Chen:
Guá kóng ê bāng-lō͘ tshit-thô͘-mi̍h ê second life neh.

Tony Chu:
Tsó Tāi-uānlâng ái khó ítsì. M̀ sì sēnn tì Tāi-uân tsiù sī. Gua ètáng liaukai li ē sīmtsîng. Siùnn khuánn māi, Tāi-uân kinglāi ka̍h sékài pat sootsāi ià ù bè tsio sio-kûn ē bīntso̍k, tsìnla̍t be̍h poliū thuānsuá kākī gugên būnhuà ē lâng,ià sì long ái ka̍h kiōngsè ē būnhuà siō-én,puānn siāngbīn ē ka̍ksik.

Gua bō tuá tì Tāi-uân. Takpái khi Tāi-uân tu tiò kōngkhai ē tiūnnsóo, long sì Tiōngbûn, tsiù kamka̍k tsi sì káu tì lìngguà tsit ē ko̍kka, m̀ sì kākī bat ē sootsāi.

潘科元:
Ū Tâi-uân ì-sik ê lâng, tuì Tâi-uân gí-giân bô it-tīng tio̍h ū ì-sik, ū ì-sik mā bô it-tīng ū tsâi-tiāu kái-piàn ka-tī. Tsū sè-hàn siū “kok-gí” kàu-io̍k ê lán, tuā-hàn í-āu, in-uī bóo-tsióng kak-tshínn, khai-sí kuan-sim Tâi-uân ê mi̍h-kiānn, he sī khah khuài.

Tān-sī beh kái-piàn ka-tī uá-khò lâi su-khó, kám-siū, ê gí-giân, he bē-su sī king-giām tîng-tshut-sì ê thòng-khóo kāng-khuán, tsin-tsē tì-sik-hūn-tsú lóng tsò bē kàu.

In ê huán-ìng, khah hó--ê, sī kā Tâi-gí-bûn ūn-tōng tòng-tsò bô tsûn-tsāi; nā khah bô-liōng--ê, tio̍h tshù-tshù kā lán phôo āu-kha. Tshin-tshiūnn Tâi-uân-bûn-ha̍k-hē lāi-té tsi̍t-kuá gián-kiù Huâ-bûn Tâi-uân-bûn-ha̍k ê kàu-siū án-ne….

張翠苓:
lāu-su
góa chóng sǹg khòaⁿ ūchit phiⁿ bûn ā!
chiok hoaⁿ hí

Ting-un Kiang:
tsiann tshu-bi .tsiok tsan

本文章以 CC BY-NC-SA 4.0 授權

萬丹鄉媽祖廟佮萬丹國小个淡薄記持(兼回覆Koàn-Chhiū)

林正雄先生个鼓勵

Comments powered by Disqus.