頭頁 tsī-tsuī 漢字可能是「底誰」
文章
取消

tsī-tsuī 漢字可能是「底誰」

廈門話 tsī-tsuī 是疑問詞「啥儂」个意思

chī-chuī (tsī-tsuī) 是廈門話白話字文獻不時看會著个詞,目前台語無通行, 長老教會个會友就較知,台日典有收 tsī-tsuī-á,漢字伊寫「是誰仔」, 意思就是疑問詞「啥儂」。本文欲探討 tsī-tsuī 个漢字可能是「底誰」。

tsī-tsuī 佇現時廈門已經罕用

一禮拜前我佇面冊鋪文分享白話字囡仔冊 Iù-tī Khò-pún 个新舊版比較。 有廈門面友來反映講廈門即馬無咧講 tsī-tsuī,是講 sinnh-mih-lâng。 我私訊問閩南話高手林建輝先生,伊回寫:

林建輝推測 tsī-tsuī 語源

廈門70以下的罕得聽著,故較老的有時猶會講,總是,即个詞猶未完全死失。 漳州北部聽著是chi7-choa5。漳州南部的雲霄縣講ti7-choe5。所以,我推測 chi7-ch5/ch7是ti7-ch**來類化的。

ti7-choe5的頭字,佮ti7-lang5、ti7時、ti7-tang時,是同一字。 類化的過程,拍算親像 龍眼,leng5-geng2 變 geng5-geng2

先師漳州莊先生講 tsī-tsuī-á

我贊成建輝兄个見解,應講:

阮漢文先生莊世光老師是清朝尾出世个漳州儂,伊不時會講 chī-chūi-á。 我判斷廈門話文獻个 chī-chūi 是對漳州傳來个,清尾民初个廈門閣不時聽會著, 但是現代廈門儂已經改用較有普遍性个閩南話疑問詞講法矣。

目今台灣一般儂毋捌 tsī-tsuī-á,干焦看台日典有收即个詞,可能僫接受, 佳哉我有機會當面聽著漳州過台灣个莊老師[Tsng ló-su]按呢講。類似个例毋但這。 咱無必要賭強切斷台灣話佮閩南話个關係,若無,真濟台語舊文獻个內容就讀袂通, 也無法度對台語現存各種腔口个變化,提出合理个解說。

tsuâ 佮 tsiâ

建輝兄寫:

嗯。漳北的chi7-choa5,較濟主張是chi7-chui7-a2連音而成。

著啦,故有儂講cha5/chia5,大概是佇當今漳北角美、廈門海滄彼角勢。 我聽台中儂講話也有即號腔

我寫:

台語漳腔有講 chiâ 佮 chôa 單音節,無頭前个 chi7 檳城福建話講 chūi-chūi
綜合起來,語源大概就是「底誰」。

「底誰」音變過程擬測

底誰 *tī-tsuî
前音節聲母 t 予後音節聲母 ts 同化 ⇨ tsī-tsuî
後音節第五聲予前音節第七聲同化 ⇨ tsī-tsuī
前音節韻母 i 予後音節雙元音韻母 ui 同化 ⇨ tsuī-tsuī

tī 佮 tsuî 个詞性佮意義

(泉腔第六聲、漳廈腔混同第七聲)是疑問詞,例詞有 tī-tāi、tī-lâng、tī-sî, 漢字是「底事、底儂、底時」,對應英語 what / who / when 等个概念。 (閣一个疑問詞是 guā/juā/luā,本字是「何」,例詞有 guā tsē/tsuē、guā長……等等, 對應英語 how much/many、how long 等个概念。

tsuî 本身就是疑問詞,是 who 个意思,頭前加上通用疑問詞 tī,是加強語氣。

台日典佮閩方典寫「是誰(仔)」

話講倒轉,台日典寫「是誰仔」,《闽南方言大词典》p.10 也認為是「是誰」 (以下引文將原冊調號改做白話字式,簡體字也改用繁體字,按呢版面較清爽):

【(是)誰】(廈) tsī-tsuī (泉) sǐ-tsuì (漳) tsī-tsua̍h 誰。“是誰”的音變 [sī-suî ➞ tsī-tsuī, tsuī]。(漳)是“是誰啊”的合音音變[sī-suî-á ➞ tsī-tsua̍h] 或[tsua̍h]:伊是~?|~先來的?|即本冊~的?

「誰」唸 tsuî 保存佇南管

咧做南管先生个朋友共我講「誰」字𪜶唸 tsuî,我看這就是「誰」个白話音, 頂面引文將「誰」文音 suî 當做語源就較無通。

《當代泉州音字彙》p.179「誰」字兩音:suî、又音 tsuī。

tsua̍h 是 tsuâ 个變體抑是誤記

另外,閩南方言大詞典將即个詞个漳腔記做 tsī-tsua̍h,是按怎後字會變做第八聲 -h8 咧? 伊解說漳腔講法來自 sī-suî-á 合音音變,這合音起來哪會走對第八聲去? 頭前我引用林建輝先生所寫漳北是講 tsī-tsuâ 毋是 tsua̍h,漳南雲霄是 tī-tsuê, 兩種漳腔講法後字攏是第五聲啊。

這是因為漳腔 -h8 是低升調,漳腔第五聲也是低升調,所以兩種調真容易糊混去。 阮漢文先生莊老師也有即種現象,伊捌將某一个第五聲个開音節字(我袂記得是佗一字矣) 佇呼八音个時安對第八聲去。可能有寡漳腔儂講 tsī-tsuâ,有寡漳腔儂變音做 tsī-tsua̍h; 嘛有可能是閩南方言大詞典个記音者聽了無明,將 tsuâ 標做 tsua̍h 去。

比較台灣漳腔講閣愈清楚,台灣漳腔 -h8 是中平調,佮第五聲低升調差真濟, 台灣漳腔个 -h8 干焦有可能濫對第七聲去,袂佮第五聲混同。 閣來,台灣有寡漳腔區是講單音節 tsuâ 來表示「啥儂」个意思。 閣綜合頂面漳州林建輝先生所記,閩南方言大詞典記做 tsī-tsua̍h 就較輸記做 tsī-tsuâ。

收尾話

tsī-tsuī 个漢字毋管是「是誰」抑是「底誰」,對一般台語文使用者來講無啥重要, 畢竟即个詞本身台灣無時行,連閩南也漸漸罕得聽見矣。總是,扑算 透過以上个說明佮分析, 讀者加減仔會得學著一寡台語佮閩南語个智識。

本文章以 CC BY-NC-SA 4.0 授權

2023-09-18日記

台語動詞 "tsia̍h" 正字是「吃」毋是「食」?

Comments powered by Disqus.