頭頁 男性器官个台語話
文章
取消

男性器官个台語話

即篇文是塊討論、收集一寡有關男性性器官个台語話。是徛佇平心[pîng-sim]觀照、研究語言文化个立場來寫个。若是袂愛看著、聽著即號[lō]言語个讀者,tsiah請恁làng--過,毋好看。擼力。

台語塊講男性个性器官,主要著是"lān"。Lān即个音,佇台語內底閣有其他一寡完全無共款个意思。總是,佇口語--裡,上tsia̍p用著个意思,著是男性个性器官,而且有廣義佮狹義[hia̍p-gī]兩種解說:廣義个,是「陽物[iông-bu̍t]」,亦就是男性歸个「外生殖器[guā-sing-si̍t-khì]」;若狹義个,就是干那表示「陰莖[im-king]」,亦著是lān-tsiáu。

"Lān"个漢字,íng過个文獻有寫做「玍、膦、上尸下粦」。卡路尾有儂寫做「卵」。寫「卵」無thang好,意思走tsua̍h去,致到"lān"予儂理解做是「陰囊[im-lông],台語講「lān葩[pha]」,塊滾笑,叫做「子孫袋[tsú-sun-tē]」,卡文言个台語講「腎囊[sīn-lông]、脬囊[phau-lông]」;或者理解做是「睪丸i̍k-uân]」,台語講「lān核[hu̍t]、lān核仔、lān核子[tsí]、外腎[guā-sīn]、腎子[siān-tsí]、腎[siān]」。按呢理解,毋著。

Lān毋是lān-pha抑是lān-hu̍t个同義詞。Lān-pha佮lān-hu̍t這兩个詞个lān,是第一段所講个廣義个,陽物个意思。抑pha是陽物个一部份,hu̍t嘛是。所以lān-pha是lān个pha;lān-hu̍t是lān个hu̍t。

用著lān个慣用語、俗語不止儕。當然,佇社會上,講出即款話,íng會予儂認為粗魯、無教養。面對卜消滅台灣話个惡勢力,佇塊提倡台語之美个儂是袂去講這。抑毋閣,這幾年一寡台灣儂出頭做大,in敢哪是卜表現出卡親民个形象,真愛使用卡「鄉土」个話語。可比陳唐山,伊佇公場[kong-tiûnn]對鄉親父老講話,用著「扶膦葩[phôo-lān-pha]」即个詞來批評新加坡政府對待中共个態度,tsua̋n 予反對者khàng甲無一塊好,毋閣亦有支持者塊共講好話。總是,「鄉土[hiong-thóo]」毋是「出土[tshut-thóo]」,我無呵咾伊做一个外交部長,公開講出即號話。

紲尾,phôo-lān-pha一下tshìng落去到塊,閣生出"LP"即種間接个講法。電視報紙一直塊LP,最近陳水扁嘛綴儂有LP、無LP一直講,隨嘛閣予藍軍khàng臭頭phí仔。

卜表達【奉承】个意思,台語有足儕話thang用:扶[phôo]、扶挺[phôo-thánn]、扶扶挺挺[phôo-phôo-thánn-thánn]、扶跤摤手[phôo-kha-sáng-tshiú]、扶摤[phôo-sáng]、巴結[pa-kiat]、趨蹌[tshu-tshong]、趨媚[tshu-bī]、諂媚[thiám-bī]。其中,扶挺[phôo-thánn]佮【奉承】个詞法結構共樣,是倚意个雙字並列複詞。

我心願抱[phāu]一个平正心[pênn-tsiànn-sim]來觀照語言、文化个實相,全面來收集、分析台灣話。雖是號做下流話,亦有伊一種个藝術性,親像「扶膦葩」有影是足有力个比並[pí-phīng],總是,卜用愛看坎站。

我佇遮加記一寡話語,祈願讀者貴君諒解我个心情。

「Tu̍h-lān」--袂爽。孽khiat仔話講,「褲袋仔貯[té]針--tu̍h-lān」。選舉个時,有「Tu̍h-lān票」,是因為不滿,所投个票。

紅媠烏大範,青个鑿儂膦。[Âng# suí# oo# tuā-pán, tshinn=ê tsha̍k lâng-lān]--是講紅衫、烏衫儂卡會接受,抑若綠色个衫,看著to̍h卡礙目。本底是干那前半句,後--來才閣生出後半句。

膦葩、葩膦[pha-lān]--攏共款。

歸膦葩火[kui lān-pha hué]--歸腹肚火。

Tīnn膦葩自殺--毋甘願甲甘願用上痛苦个法度自殺。「Tsiah-nī好个牌若閣輸去,我甘願tīnn膦葩自殺。」

倒地咬膦葩[Tó-tē kā lān-pha]--到盡磅,無氣力矣。

驚甲膦葩筋khiû--去--形容足驚个形。

畫虎膦[uē hóo-lān]--膨風,歕雞胿[pûn ke-kui]。畫--字會使省起來,「虎膦」直接做動詞用,講話、使事誇大不實,攏是虎膦。

牛膦拄塗,毋是跤數[Gû-lān tú thôo, m̄ sī kha-siàu]--三關兩意个gia̍t-khiat-á話。表面个意思是,著準牛膦長甲會拄塗,嘛無算是一支跤。毋是跤數,進一步个意思是塊講儂【不是個東西】。

膦神[lān-sîn]--戇呆,「忠厚看做膦神」。抑是塊形容一个儂、囡仔真愛tìnn痟六癲。lān-sîn佇一寡所在有婉轉化,變音做gān-sîn。四字个講:gān-sîn-gān-tak。「褲頭香火--膦神」,是一句雙關意个gia̍t-khiat-á話。

膦muā--若第一聲mua是動詞,嘛會使轉做名詞,像「mua雨mua」。遮是第七聲个muā,亦是一種「詞類變化」(derivation),名詞。Lān-muā个意思是mua lān个毛[mn̂g],陰毛[im-môo]。毋閣lān-muā个本義已經罕得有儂用,攏是引申來罵儂狡怪,本義卡無儂知,所以連姿娘儂嘛會講某儂真lān-muā。

毋hiù-lān--伊--無愛瞅睬[tshiù-tshái]--伊。

一支膦予汝咬[kā]--無,才看汝卜按怎?

膦屌比雞腿[Lān-tsiáu pí ke-thuí]--兩項物,形體略仔倚倚,總是,袂使相提並論--得。

佮膦屌捭手面[Kah lān-tsiáu pué tshiú-bīn]--佮無路用儂一般見識。

夯膦毋知通轉肩[Giâ-lān m̄ tsai thang tńg-king]--夯重物[mi̍h]歸晡久,毋知通換別爿肩頭夯,毋知變竅,「直膦無khiat」、「袂曉踅[se̍h]鹿角」、「狗食秫米--無變[bô-piàn]」。

儉=个成萬,大空=个成膦 [Khiām=ê tsiânn bān, tuā-khang=ê tsiânn lān]--儉開个粒積káng千萬,khuànn開个成就一支膦。這句鬥句个俗話正港爻講。後半句,有男女性關係个暗喻。

沙疥膦看做釘珠小刀柄。[Sua-kè-lān khuànn tsò tìng-tsu sió to-pìnn]--沙疥是一種ta癬。這句佮「目睭花花,瓠仔[pû-á]看做菜瓜;目睭霧霧,菝仔看做蓮霧」、「井欄[tsínn-nuâ]看做褲」、「此巷無路[tshú hāng bû lōo]看做北港魚落[Pak-káng hî lo̍h]」、「王氏家廟[ông--sī ka-biāu]看做土民豬椆[thóo-bîn ti-tiâu]」意思攏差不多。

阮細漢聽儂塊唸个囡仔歌:一、兩、三[tsi̍t, nn̄g, sann],電火烕[hua]。阿婆=a跋落眠床跤[kha],烏白挲[sa],挲著阿公=a个膦葩[pha]。

台灣囡仔歌,有真儕攏是用「一、兩、三」抑是「A、B、C」來撓頭[lā-thâu]。

閣來一塊,是我大漢以後才學起來个:王--哥、柳--哥捙糞埽,捙到台北揠揠--倒。王--哥著著一百萬,柳--哥著著褪褲膦。

頂峘無穿衫,是褪剝裼[thǹg-pak-theh],下跤無穿,是褪褲膦[thǹg-khòo-lān]。

另外,練痟話塊講个:

「若照[nā tsiàu]汝an講起來」刁工講做「Lān-tsiáu汝an講起來」。

「汝儂[lâng]#趴[phak]卡過咧」講做「汝lān-pha卡過咧」。

以下俗語是對「台灣話大詞典」引用--來个,用字有小改。

「恁父[pē]放尿勿[mài] hìnn膦來做嘛比汝卡儕」--詞典內底个解說是「我放尿不hìnn-lān來工作也比你工作得多。hìnn-lān,左右動之使尿滴脫離也。」

「膦屌頭搵泔著共汝摔死[Lān-tsiáu-thâu ùn ám to̍h kā lí sut--sí]」,出處同上。伊个解說是「謂很簡單就可以把你弄掉」。

「好意掠做膦神」。好意助=儂卻袂曉察言觀色,倒予儂嫌。

「膦神無相同[bô sio-tâng]、悾諏隨在儂[khong-khám suî-tsāi lâng]」。這句話來形容現時迄寡演員、主持人有影足鬥搭。

「膦核仔一粒銅一粒鐵[Lān-hu̍t-á tsi̍t lia̍p tâng, tsi̍t lia̍p thih]」--形容儂足kho̍k,極凍霜。

「膦葩皮塊huah剃頭刀」--生死關頭、頭毛試火。huah个解說是「在皮砥上輕磨剃刀」。卡早剃頭店修面是用歸支个剃刀,毋是會使thuì換个刀片,剃刀愛定定踮一塊皮頂面huah來huah去,逐个椅仔位頭前个鏡台仔下[ē]攏有吊一liau皮,彼皮叫做啥,另工我才去問--看咧。

------

Lān 除了頂面所講,其他共音無共意个台語字有災難个難,燦爛个爛,亂彈戲[lān-thân-hì]个亂[lān]。雖然膦个用法hiah-nī儕,總是,講著其他个lān--字,嘛應當物各付物[bu̍t kok hù bu̍t]、各歸本位[kok kui pún-uī]。

註一:台語塊講奉承[hōng-sîng],毋是巴結,是奉待視大个意思。

註二:物各付物,是道學家个話,對我个啟示真大。各歸本位,是台灣傳統戲劇內面,神靈現身指點,卜退駕个時,tshiâng-tsāi講个話。

本文章以 CC BY-NC-SA 4.0 授權

台語有講「嗎」嗎?

96年全國語文競賽閩南語朗讀

Comments powered by Disqus.