頭頁 Unicode 6.0 新收个台語漢字
文章
取消

Unicode 6.0 新收个台語漢字

有寡重要个台語漢字,親像教育部推薦用字內底,表示第三人稱多數个"in",是建議儂寫做「𪜶」,我个電腦系統扑會出即字,毋知諸君个電腦有顯示無?是徛人爿[khiā-jîn-pîng],加一个「因」--字。即字一直到 2009 年十月,Unicode 5.2 版才有收。進前一段時間我一直用異用字「怹」來代替。閣卡早,猶未有推薦用字个時,我是寫做女字爿个「姻」。

到甲舊年 2010 年十月,Unicode 6.0 版推出,閣有列入一寡台語口語蓋捷講著,但是毋知欲按怎寫卡好个台語漢字。因為 Unicode 6.0 所收遮个字,字體筆劃袂偌複雜,若寫佇歸句个台語文章內底,意思袂歹臆,雖然教育部猶未收入去推薦用字,總是,現時教育部網路版个台灣閩南語常用詞辭典嘛收幾若字入去矣(伊是用小圖檔來做顯示),所以佮意台語寫漢字个朋友會凍考慮漸漸來採用。

當然,汝个電腦系統無一定有才調處理。我是建議逐家作業系統盡量用卡新閣穩定个,親像 Microsoft Windows 至少著用 Windows 7 以上,瀏覽器用 Firefox,抑是 Google Chrome(Firefox 佇 Windows 7 顯示漢字个效果比 Chrome 卡好,Ie 上蓋差;若 Mac 系統,OS X 10.5、10.6 攏會用得。總是,無論用啥作業系統,字型愛另外去掠日本儂所做,免費予儂下載使用个「花園明朝體」Hanamin 字體,才有包括全部 Unicode 6.0 个漢字。按呢安裝好勢,汝欲看我即篇个台語漢字著卡無問題矣。上後壁我會佮一張圖檔,列出遮个字,方便恁做對照。若是需要輸入个時,愛用迄種有提供「加字、加詞」功能个輸入法,家治將遮个字添入去。親像教育部台語漢字輸入法、信望愛台客語輸入法,嘸蝦米輸入法攏會使。

以下將 Unicode 6.0 新收个 Ho̍h-ló 台語漢字列出來:先列 Unicode 个編號,閣迄个漢字佮音標,才閣拆字素,方便電腦顯示袂出个儂參考,最後寫解說兼例句。另外,伊有收客語漢字,即部份我袂曉得,無列出來,才請客家朋友來介紹。

U+2B74F  𫝏 gàn --(倒爿兩點冰,正爿「彥」)燒燒 雄雄去 ù 著冷个,叫做𫝏。「寒天食冰,喙齒會𫝏。」(請參考我寫个〈耳空輕、目空赤〉,對「𫝏」有詳細解說)

U+2B759  𫝙 tshiò --(頂峘「向」,下跤「上」)正面向頂峘,叫做𫝙。親像「睏坦𫝙」[khùn-thán-tshiò],著是仰臥[gióng-ngōo]。下神明[hē sîn-bîng] 跋桮[pua̍h-pue],若平个迄面攏向頂峘,叫做𫝙桮[tshiò-pue]。因為即个「𫝙」佮「笑」台語共音,所以儂攏講「𫝙桮」著是神明咧愛笑,無允桮。教育部辭典無收即字,伊寫做「笑桮」,論真,毋著。

U+2B75B  𫝛 siâng / siāng / sâng --(頂峘「相」,下跤「同」)著是口語「相同」[sio-tâng / sann-tâng]个合音,兩字个「sio-tâng」,台灣愈來愈無儂講,顛倒合音个講法卡時行。若無,著講「相仝[sio-kâng]、相共[sio-kāng]」。

U+2B77A  𫝺 hiù --(倒爿 挑手爿[thio-tshiú-pîng]、正爿「甩」)阮國小畢業旅行,第一擺去台北國父記念館,第一擺入去有𫝺芳水个便所,草地囡仔好玄,緊報別个同學嘛來鼻芳,真好笑。

U+2B77B  𫝻 huê --(倒爿 挑手爿,正爿「回」)「迄个儂真孤獨相[koo-ta̍k-siàng],伊个物件汝著毋通共伊𫝻--著。」

U+2B7B3  𫞳 kàng --(倒爿「目」,正爿「夅」)目睭展大蕊看儂,叫做「𫞳」,台語「目#𫞳#鬚#tshàng」,著是華語「吹鬍子瞪眼」。台南新化古名「大目降」,是平埔名Tavakangh,漢人聽著,聯想對 Ho̍h-ló 話 tuā-ba̍k-kàng,所以寫做「大目降」,「降」是借音字。「𫞳」是後來創造个台語專用字,康熙字典無。教育部辭典現時嘛無收即字。

U+2B7BC  𫞼 tshāi --(倒爿「立」,正爿「在」)排設个意思,引申做徛佇原地。「物件著𫞼予正。」「毋緊來鬥相共?閣遐𫞼!」

U+2B7CA  𫟊 sio̍h --(倒爿 挑肉爿[thio-jio̍k-pîng],正爿「席」)皮鞋穿歸工,鞋褪落來,會有臭跤𫟊味。即字教育部建議儂寫做「液」,將「𫟊」當做異用字。

U+2B7E3  𫟣 sōng / sōm --(倒爿足字爿,正爿「喪」)鈍鈍倯倯, 袂扭掠, 叫做「𫟣」。特別是咧講行路个形,親像講「行路𫟣𫟣[sōng-sōng]」、「一箍儂橐𫟣橐𫟣[lok-sōng-lok-sōng]對遐行-來。」、「汝即个囡仔,真愛綴𫟣[tuè-sōng]!」

本文章以 CC BY-NC-SA 4.0 授權

耳空輕 vs. 目孔赤。gàn vs. kuânn

重學 Perl 處理台語文資訊

Comments powered by Disqus.