頭頁 古早農具个台語名(2011-02-27佇水碓仔翕像)
文章
取消

古早農具个台語名(2011-02-27佇水碓仔翕像)

2011二月27,因為台灣本土文化書局鄭惠敏小姐共阮報,我才知影去參加 「臉書愛讚志工團」佇台中南屯[Lâm-tūn]水碓仔[Tsuí-tuì-á]舉辦个成立活動。 在地一位用行動來愛鄉土,拚勢欲保存水碓仔古風貌,恢復庄頭性命力个江慶洲先生共逐家做導遊, 了後閣招待阮食鹹糜佮芋仔湯,是用大灶燃火[hiânn-hué]煮个,實在有夠儹!

借即个機會,翕一寡古早農村[lông-tshuan]捷看著个家私,主要是農具,簡單予讀者知影一下。時間傷短,翕無濟。先貼圖,每一張圖下跤有相關个說明。

佇繩繼堂[Sîng-kè-tông]大廳,慶洲兄共逐家做說明。除了伊以外,其他个朋友,我翕了無好,失禮。

廳裡吊三界公爐[Sam-kài-kong-lôo]。天官[Thian-kuan]、地官[Tē-kuan]、水官[Suí/Tsuí-kuan],三官大帝[Sam-kuan tāi-tè],民間叫做三界公。

俗語:「上天叫三界,落地叫毋知」[Tsiūnn-thinn kiò sam-kài, lo̍h-tē kiò m̄-tsai.] 是咧講儂忘恩背義[bông-un puē-gī]。
佛教个三界,是欲界[io̍k-kài]、色界[sik-kài]、無色界[bû-sik-kài]。修道儂講:「跳出三界外,不在五行中。」[Thiàu tshut sam-kài guā, put-tsāi ngóo-hîng tiong]。喙講--个卡快 ^^

石磨[tsio̍h-bō]/石磨仔[tsio̍h-bō-ā]
即tún石磨仔,歸个黏死去矣,變做藝術品。

「磨」佇遮是名詞,愛唸勾破第七聲。音聽起來,袂輸是「石帽仔」,共音無共字、無共意思。
操作石磨仔,叫做「挨磨[e-bō」」,俗語:有錢使鬼會挨磨[Ū tsînn sái kuí ē e-bō]。「挨」, 泉、廈腔是 ue。

閣有俗語講:做石磨仔心。意思是,挾[gia̍p]佇衝突[tu̍t]个雙方面个中央,左右為難。類似个講法:「一爿是溝,一爿是圳[tsùn]。」「會顧得東嶽、袂顧得城隍」[Ē kòo teh Tang-ga̍k, bē kòo teh Sîng-hông]。英語講, "between a rock and the hard place", 閣有講 "between the devil and the deep blue sea".

挨磨个所在,叫做「磨間[bō-king]、磨房[bō-pâng]」

塗墼厝[thôo-kat-tshù],毋是塗角厝[thôo-kak-tshù]。即間塗墼厝,壁灰[piah-hue] hiauh--落來,看會著塗墼壁[thôo-kat-piah]。

製作塗墼,叫做「印塗墼」。

頂峘吊迄項彎弓形个物,毋知是啥,請先進指教,感恩。


牽輪仔[khan-lián-á]。網頁有袂少資料講是「秧格」,我無確定到底咱台灣儂有講「秧格」[ng-keh]--無?

欲播稻仔[pòo tiū-á]進前,先用牽輪仔落去田塗畫痕,才照痕線來播秧仔[ng-á],才袂播甲uai-tshí-tshua̍h-kô。

崁密[khàm-ba̍t]个鼓井[kóo-tsínn/tsénn]。有蓋濟現代儂攏寫做古井,咁講迄口[kháu]井,自lōng好个時,著是「古」个?當然毋是,鼓井是指頂面个「井欄」[tsínn-nuâ],形體親像一面鼓。

頂峘倒爿一个漩桶[suān-tháng],簡單叫做沃水桶[ak-tsuí-tháng]。正爿是抽水个mooh-tah,若古早是愛用跋桶[pua̍h-tháng]縛跋桶索[soh],luī落去鼓井底,上水[tshiūnn-tsuí]起來。俗語講:「跋桶袂離[lī]得鼓井」。若欲卡方便,著是tshāi吊槔[tiàu-o/oo],用吊槔桶[tiàu-o-tháng]來上水,叫做上吊槔[tshiūnn tiàu-o]。

相褒歌 唱講:「鼓井袂離得跋桶索[soh],娘仔袂離得貼心哥。離父離母[lī-pē lī-bó]是無要緊,離開貼心个頭殼眩[hîn]。」

鼓井lōng好,愛疊[thia̍p]石頭抑是磚仔來圍,叫做「格鼓井」[kik kóo-tsínn]。

作穡儂用漩桶[suān-tháng]擔水來漩水沃[ak]菜園。一遍兩桶,用扁擔[pún/pínn-tann]雙頭擔。相片看會著,半圓形个桶捾[tháng-kuānn],是欲用索仔縛--咧,吊踮扁擔尾,看袂著个後壁(頂一張圖),有加做一个勾手个所在,方便共桶身勾予敧[khi],予水對頭前个桶sui 漩出來。

古早桶身是kōo柴枋 箍--个,後來才改用卡輕个亞鉛phiánn做。桶sui 用竹箍仔做。
台日典个圖 http://taigi.fhl.net/dict/gm.php?fn=A%2FA0872.png 注意伊桶sui个設計,頂峘刁工刻一khiah,予水會凍散開。

即个鼓井邊个紅毛塗槽毋知叫做啥?原底个用途是啥?頂面个亞鉛線網仔佮青塑膠網仔看tio̍h卡新,毋知咁是後來將槽仔提來做別款路用才khàm--个。

林裕凱老師共阮解說:chúi-chô-á, gún soaⁿ-téng iā ēng chio̍h thâu phah, khàm bāng-á lóng sī kiaⁿ siáⁿ-mih poe ji̍p khì, iah-sī niau káu, chiáu á siak lo̍h khì.(水槽仔,阮山頂亦用石頭扑,崁網仔攏是驚啥乜飛入去,抑是貓、狗、鳥仔siak落去。)

長長个柄[pìnn/pènn],鬥歸塊枋仔抑是亞鉛phiánn做个迄種,叫做「扒柫[pê-put]、扒柫仔[pê-put-á]」,有所在叫做「粟扒[tshik-pê]」。曝粟仔時,咧扒粟仔用--个。

有齒个(像豬八戒咧用个),叫做「齒扒[khí-pê]」,通將稻藁[tiū-kó]、豆藁[tāu-kó],草葉東西扒hìnn-sak。

一、長柄鬥一片大塊枋仔,彼是「大拖」[tuā-thua]。曝粟仔[tshik-á]个時,欲共粟仔集中做伙咧用个。一儂huānn柄出力捒[sak],另外愛閣兩儂,一儂牽一爿个一條索仔,出平大力拖咧行。

二、卡現代个戽杓[hòo-sia̍h](長柄鬥塑膠水khok仔)佮古早个戽杓(嘛叫做戽斗[hòo-táu]),生做無啥共款,即項請問各位按怎講?

比較台日典个圖 http://taigi.fhl.net/dict/gm.php?fn=B/B0860.png

這設佇頂面迄口井个邊--仔,扑算是咧洗衫个。坐佇外口迄粒石頭,欲洗个衫,囥佇內底迄粒石頭頂,用洗衫槌閣用手,tuî-tuî nuá-nuá,按呢著無用洗衫枋。

水拹仔[tsuí-hia̍p-á],拹水來用。水池仔[tsuí-tî-á]頂面有浮萍[phû-phiô] / 水萍[tsuí-phiô]。

對鼓井進步到水拹仔,閣對水拹仔進步到牽電个mooh-tah,人類个物質生活佇二十世紀以來,一日千里。但是精神生活咧?資源消耗[siau-môo]甲遮傷重,生態污染[ù-jiám]甲即款,人類三、五十年後个出路佇佗位?

水拹仔[tsuí-hia̍p-á]个英姿[ing-tsu]。半暝仔會跳起來佮惡魔黨相戰。

水拹仔个「拹」,是「出力」,「來回」幾若擺「搖」一支柄个意思。拹,蓋捷用佇欲共長長个物件拔起來个時陣。親像「杙仔[khi̍t-á]」(華語木樁)釘佇塗裡,真絚[ân],直接拔,拔袂起來,愛用拹--个,拹予漸漸冗[līng]去,最後才拔會起來。

阮細漢看著个水遏仔,對頂峘看會著內底个活栓[ua̍h-sng],會記得內底若焦[ta]去,上水[tshiūnn-tsuí]上袂起來,愛先灌寡水入去,ta̍uh-ta̍uh-á拹,地下水才會閣起來。

水拹仔嘛有儂講做「水遏仔」[tsuí-at-á],會凍遏水[at-tsuí]、揤水[tshi̍h-tsuí]。即馬个台灣囡仔,-p/-t/-k/-h 入聲韻尾分袂好勢,我需要想一寡對照詞來予怹做練習。以前,我有用 at-hue / ak-hue (遏花 / 沃花),即馬知影有儂講 at-tsuí,著會使閣加一組對照詞:at-tsuí / ak-tsuí,像講:

桶仔先捾過去 at-tsuí (遏水),才捾過來 ak-tsuí (沃水)
著愛 ak-hue (沃花),毋通 at-hue (遏花)

遏湯(at-thng) 是共湯內底个粒擋咧、閘[tsa̍h]咧,干那予湯流出來个動作。

浴池仔[i̍k-tî-á],頂面貼thài-luh。卡大塊个thài-luh有印花草,有尾蝶[bué-ia̍h]、魚蝦[hî-hê]。

草箳[tsháu-phiann]。正古早个草箳,完全無用亞鉛線來絞[ká]。

台日大辭典有圖,通比較。http://taigi.fhl.net/dict/gm.php?fn=A/A0661.png

犁[lê/luê]。製作犁,叫做「鑿犁」[tsha̍k-lê/luê]。

手huānn个所在是「犁尾」[lê-bué]
犁尾落來,是「犁柄」[lê-pìnn]
尖利个鐵phiánn,犁塗个所在,是「犁頭」[lê-thâu]
犁頭起去迄塊,是「犁壁」[lê-piah]
彎khiau,上長个迄部份是「犁轅」[lê-hn̂g]
犁轅尾,有「犁鉤」[lê-kau]
另外有「犁徛正[lê-khiā-tsiànn]」,相片即張[tiunn]犁,是鎖一支鐵枝代替。
以上請指正、補充。

「犁」[lê/luê],是上有代表性个農具,亦是農業文化、文學个重要象徵[siōng-ting]
普通諺語:甘願做牛,毋驚無犁通拖。[Kam-guān tsò gû, m̄-kiann bô lê thang thua.]

高級諺語:深犁重耙,卡贏放橫債。[Tshim-lê tāng-pē, khah iânn pàng huâinn-tsè.]
意思類似「百般武藝,毋值鋤頭落地」[Pah-puann bú-gē, m̄-ta̍t ti-thâu lo̍h-tē.]

耙[pē] 第七聲,指「割耙」[kuah-pē]、「手耙」[tshiú-pē] 即寡駛犁了後,愛進一步用來整理田塗个農具,這共款愛倚靠辛苦个牛仔兄來鬥拖。

即遍我去水碓仔,時間傷短,無看著「割耙」、「手耙」。「手耙」,有蓋濟介紹台灣農具个資料攏干那寫講是「而字耙」,台灣農民無按呢講啦。

林裕凱老師補充:Gún A-kong thoân gún pâ: " tîr-thâu bōe gō͘ lâng.
pē ā ū, pê ā ū, gún lóng piàn kāng tiāu, só͘-í tāi-khài lóng ē kóng chò koah-pê. (téng-pang gún bú-á kha-chhiú iah khah liú-lia̍h ê sî lâi, Tī Ē-iâⁿ hia ū kóng tio̍h chit hāng)

koah tiū-á liáu, tiū-thâu lóng ē lâu leh nōa, kàu beh koh pò͘ chhân chìn-chêng, chiah ēng lê ka i hoan--khí-lâi, liáu-āu im-chúi, im--kúi-ji̍t-á, chiah koh ēng koah-pê lo̍ah chhân, lo̍ah hō͘ i pîⁿ.

柴箱[tshâ-siunn]貯衫,是衫仔箱[sann-á-siunn];貯戲服、布袋戲尪仔,是「戲籠」[hì-láng]。

掃箒[sàu-tsiú/tshiú/tshiúnn]
腔口幾若種。

門簾[mn̂g-lî]

房內無愛予儂看現現,防君子無防小人。兼保護隱私佮tsng-thānn个功能。

紅眠床[âng-bîn-tshn̂g],也叫做「八跤眠床」[peh-kha-bîn-tshn̂g](也有儂講做「八角眠床」[peh-kak-bîn-tshn̂g],可能是走音去矣。)邊--仔有放[hòng]甲真大个結婚像。

日本時代,台灣儂批評日本風俗个囡仔歌:
儂插花、伊插草
儂抱嬰、伊抱狗
儂未嫁、伊先走
儂坐轎、伊坐畚斗
儂睏紅眠床、伊睏屎礐仔口[sái-ha̍k-á-kháu]
儂到厝、伊到橋仔頭
儂hah-hah笑、伊目屎nih-nih流。

俗語:sīng伊上踏枋,煞欲上眠床。[Sīng i tsiūnn ta̍h-pang, suah beh tsiūnn bîn-tshn̂g]
是咧罵儂得寸進尺。

這毋知叫做啥?啥用途?請指教。


灶[tsàu]

灶空[tsàu-khang],著是 long柴入去燃[hiânn]个空。
灶額[tsàu-hia̍h],著是灶空頂面燻甲烏烏个所在。
大鼎[tuā-tiánn]頂面崁鼎蓋[tiánn-kuà]。
灶頭囥一塊細塊碗公,頂有囥一支「杓仔」[sia̍h-á],khat「湆糜」[ám-muâi/muê/bê/bêr]个叫做「湆杓仔」[ám-sia̍h-á]。
灶个邊仔倚壁,有「火夾」[hué-ngeh]

料理米酒[liāu-lí bí-tsiú],鹹tok-tok,煮食咧lām个,按呢著免閣suah鹽。袂使直接提來啉,嘛毋通拜拜敬酒。

桌罩[toh-tàu]、桌崁[toh-khàm]、桌𥴊[toh-kám]攏有講。
khàm菜,卡袂予胡蠅tsam。後來有做雨傘型个,阮細漢有用過。另外,鼎有鼎𥴊[tiánn-kám]。

囡仔歌唱講:
天對地、[thinn tuì tē]
鱟桸對飯篱、[hāu-hia tuì pn̄g-lē]
鼎𥴊對鼎摖、[tiánn-kám tuì tiánn-tshè]
頭殼碗對五筋枷。[thâu-khak-uánn tuì gōo-kin-kê]

即種「對句」,是科舉時代流落來个,讀冊儂學做文言个對句,袂少「聲律啟蒙[sing-lu̍t khé-bông」个冊有收集,欲訓練做八股文个基礎。民間家治創造真濟「無字」个對句,上精彩个是洪舜延先生收集、再創作个「台諺聲律啟蒙」。

即種跤踏車,應該是有掛「跤擋[kha-tòng]」--个,跤踏仔倒踏,車輪仔著擋恬,咱即馬騎袂慣勢,會跋落來。

後座有菜瓜摖[tshài-kue-tshè]。通抾籽來生湠,菜瓜ta--去个纖維[tshiam/siam-uî/î],嘛叫做菜瓜摖,抑是菜瓜蒲[tshái-kue-pôo]。現代是用石化製品个菜瓜布。

自然界真奧妙,歸條菜瓜ta-khok-khok變kuann,內底个種籽猶原保存完整个性命力。

制服美少女稻草儂[tsè-ho̍k bí-siàu-lú/lí tiū-tsháu-lâng]

塗跤有「車箕」[tshia-ki]。車箕下跤有 kue-le̍h-á
車箕無耳,卡密[ba̍t],柫[put]粟仔用。畚箕[pùn-ki]有耳,卡lang,柫糞埽,搬砂石、磚仔用。

欲將粟仔對稻穗扑落來,上古早是用「摔桶」[siak/sak-tháng],愛配合「桶梯」[tháng-thui] 落去 siak 稻仔[tiū-á]。相片是戰後卡新型个,叫做機器桶[ki-khì-tháng]。

細漢阮店有一个定來交關个儂客,某乜叔--仔,伊著是專門咧做這--个。一二十年前,伊个機器桶店著收起來,儂退休,店內賰落來个機器桶,講欲送予博物館收藏。

即隻機器桶,少年當勇个時,見擺作穡,一下紡行[pháng kiânn]--到塊[kàu-tè],彼是驚天動地,hì-hù叫,ing-phōng-phông,何等个威風!

總是,時勢咧變,著準歸組閣好好,姑不將嘛著退休,將穡頭讓予下一代閣卡大隻勇猛个即隻機器桶,少年當勇个時,見擺作穡,一下紡行[pháng kiânn]--到塊[kàu-tè],彼是驚天動地,hì-hù叫,ing-phōng-phông,何等个威風!

總是,時勢咧變,著準歸組閣好好,姑不將嘛著退休,將穡頭讓予下一代閣卡大隻勇猛个機器去作[tsoh]。

今[tann]毋知幾十年無振動[tín-tāng]喇,放咧予生鉎遛疕[senn-sian-liù-phí]、牽蜘蛛絲。佳哉,主儂iá惜情,無共伊賣予收歹鐵仔--个 刣肉,寒天尾晡仔,有通靜靜蹛遐 tsioh日, 數念往日[siàu-liām íng-ji̍t]。


這是啥?請各位指教。


灶跤壁裡刁工開一空,迵[thàng]後壁花園仔,煮好个點心,隨時通tshāi--遐,予佇外口樹仔跤咧秋凊、hap-sian个儂捀[phông]去食,實在有夠享受个neh!

江慶洲先生,閣有列位友志:
傍[pn̄g]恁逐家个福氣,小弟食著二十幾年來毋捌閣有个,大灶燃[hiânn]火煮个鹹糜佮甜芋仔湯,我會一世儂數念[siàu-liām]!

我食个是用一塊古早碗貯个,顧食,無顧翕像,無彩。

儂个手指頭仔[tsíng-thâu-á]有分:
大頭拇[tuā-thâu-bú]、指頭仔拇[tsíng-thâu-á-bú](其他个講法寫袂了)
指指[kí-tsáinn]
中指[tiong-tsáinn]
尾二指[bué-jī-tsáinn] / láu-á-tsáinn
尾指[bué-tsáinn] / 尾指指[bué-tsíng-tsáinn]


柴絪仔[tshâ-in-á],thang燃火[hiânn-hué],快著[to̍h]快過。愛緊閣long竹箍、柴箍入去。


鳥仔岫藝術品[tsiáu-á-siū gē-su̍t-phín]


米籮[bí-luâ]。米籮內底即馬無貯米,貯草絪仔[tsháu-in-á]
俗語:「無奈何[bô-tā-uâ],kāng米籮」,著是無可奈何之下,對無辜个米籮出水。

後角有一隻機器狗[ki-khì-káu]。(誤)

本文章以 CC BY-NC-SA 4.0 授權

洗衫个台語動詞

赤儂佮富儂相品

Comments powered by Disqus.