頭頁 台語羅馬字本調標記建議用徛線「|」
文章
取消

台語羅馬字本調標記建議用徛線「|」

本文

齒盤个徛線个位置 齒盤个徛線个位置

台語羅馬字本調標記建議用徛線「|」,即个符號英語叫做 vertical line, 又名 vertical bar,華語叫做「豎線」。

Tâi-gí| Lô-má-jī| pún-tiāu| phiau-kì| kiàn-gī iōng khiā-suànn “|”.

羅馬字台語文無符號通標示本變調,我常在感覺無理想。

Lô-má-jī| Tâi-gí-bûn| bô hû-hō| thang phiau-sī pún-piàn-tiāu, guá tshiâng-tsāi kám-kak bô lí-sióng.

毋但咧讀舊文獻个時,三不五時會拄著困難,實在毋知原作者按怎變調。佇咱即个電腦時代,欲用軟體來自動讀出台羅文,聲調較按怎都唸袂好勢。

M̄-nā leh tha̍k kū bûn-hiàn| ê sî, sam-put-gōo-sî| ē tú tio̍h khùn-lân, si̍t-tsāi| m̄-tsai guân tsok-tsiá| án-tsuánn piàn-tiāu. Tī lán tsit ê tiān-náu sî-tāi, beh iōng nńg-thé| lâi tsū-tōng tha̍k tshut Tâi-lô-bûn, siann-tiāu| khah án-tsuánn| to liām bē hó-sè.

我佇齒盤相來相去,最後揣著 | 即个分隔號,看著袂鑿目(若用台語論文例句慣用个 # 傷鑿目),閣無別款習慣用途个符號,提來當做台羅文个斷音點標記。

Guá tī khí-puânn| siòng lâi siòng khì, tsuè-āu| tshuē tio̍h “|” tsit ê hun-keh-hō, khuànn tio̍h| bē tsha̍k-ba̍k (nā iōng Tâi-gí lūn-bûn| lē-kù| kuàn-iōng| ê “#” siunn tsha̍k-ba̍k), koh bô pa̍t-khuán si̍p-kuàn iōng-tôo| ê hû-hō, the̍h lâi tòng tsò Tâi-lô-bûn| ê tn̄g-im-tiám| phiau-kì.

因為一句台語,讀本調个音節比讀變調个所在加足少,句點、逗點等等个標點符號也會使幫助決定斷音點,遮个掠外,閣需要註明本調个所在就真少囉。

In-uī tsi̍t kù Tâi-gí, tha̍k pún-tiāu| ê im-tsiat| pí tha̍k piàn-tiāu| ê sóo-tsāi| ke tsiok tsió, kù-tiám, tōo-tiám| tíng-tíng| ê phiau-tiám-hû-hō| iā ē-sái pang-tsōo kuan-tīng tn̄g-im-tiám, tsia=ê lia̍h-guā, koh su-iàu tsù-bîng pún-tiāu| ê sóo-tsāi| tsiū tsin tsió--looh.

著讀本調个音節,即个 | 分隔號著下佇迄个音節个後尾。若是有標點符號个所在,閣毋是輕聲字,這軟體有法度簡單判斷出著唸本調,按呢即个 | 標記著省略免標。輕聲記號 -- 頭前个音節著唸本調,這仝款免閣標 |。

Tio̍h tha̍k pún-tiāu| ê im-tsiat, tsit ê “|” hun-keh-hō| tio̍h hē tī hit ê im-tsiat| ê āu-bué. Nā sī ū phiau-tiám-hû-hō| ê sóo-tsāi, koh m̄ sī khin-siann-jī, tse| nńg-thé| ū huat-tōo| kán-tan| phuànn-tuàn tshut tio̍h liām pún-tiāu, án-ne| tsit ê “|” phiau-kì| tio̍h síng-lio̍k| bián phiau. Khin-siann kì-hō| thâu-tsîng| ê im-tsiat| tio̍h liām pún-tiāu, tse| kāng-khuán bián koh phiau “|”.

若像 tē-tāng(地動)即種詞,前字著讀本調个特殊情形,就寫做 tē|-tāng。

Nā tshiūnn “tē-tāng”(地動)tsit-tsióng sû, tsîng-jī| tio̍h tha̍k pún-tiāu| ê ti̍k-sû tsîng-hîng, tsiū siá tsò tē|-tāng.

請注意,教羅、台羅个短橫線連字號 - ,本質上是連詞記號,毋是本變調个記號,也就是講,連字號頭前个音節,無的確著唸變調;抑後壁是空格,毋是連字號个音節,也無的確著唸本調。

Tshiánn tsù-ì, Kàu-lô, Tâi-lô| ê té-huâinn-suànn| liân-jī-hō| “-”, pún-tsit-siōng| sī liân-sû| kì-hō, m̄-sī pún-piàn-tiāu| ê kì-hō, iā tsiū-sī kóng-, liân-jī-hō| thâu-tsîng| ê im-tsiat, bô-tik-khak tio̍h liām piàn-tiāu; iah āu-piah| sī khàng-keh, m̄-sī liân-jī-hō| ê im-tsiat, iā bô-tik-khak tio̍h liām pún-tiāu.

不而過,即个 | 分隔號,佮羅馬字母 l(L 个小寫)形體倚倚,好佳哉出現个位置無仝,一个佇音節後,一个是音節頭个聲母,所以較無要緊。

Put-jî-kò, tsit ê “|” hun-keh-hō, kah Lô-má-jī-bú| “l” (“L” ê sió-siá) hîng-thé| uá-uá, hó-ka-tsài tshut-hiān| ê uī-tì| bô-kâng, tsi̍t-ê| tī im-tsiat-āu, tsi̍t-ê| sī im-tsiat-thâu| ê siann-bú, sóo-í| khah bô iáu-kín.

| 分隔號即个齒,佇無仝个齒盤,往往囥佇無仝所在,大常攏佇 Enter/Return 齒附近,小相--一下就有。扑个時,著先揤 shift 齒。

“|” hun-keh-hō| tsit ê khí, tī bô-kâng| ê khí-puânn, óng-óng| khǹg tī bô-kāng sóo-tsāi, tāi-siông| lóng tī “Enter/Return” khí| hū-kīn, sió siòng--tsi̍t-ē tsiū ū. Phah| ê sî, tio̍h sing tshi̍h “shift” khí.

若是平常寫作台羅文,毋免遮厚工,因為欲撥工記出讀本調个跡,著愛專業級以上个程度,若要求初學者按呢做,傷勉強囉。總--是,有心欲予伊傳世个作品、文獻,咱該當按呢處理才好。

Nā sī pîng-siông| siá-tsok Tâi-lô-bûn, m̄-bián tsiah kāu-kang, in-uī beh puah-kang| kì-tshut tha̍k pún-tiāu| ê jiah, tio̍h ài tsuan-gia̍p-kip| í-siōng| ê thîng-tōo, nā iau-kiû tshoo-ha̍k-tsiá| án-ne| tsò, siunn bián-kióng--looh. Tsóng--sī, ū-sim| beh hōo i thuân-sè| ê tsok-phín, bûn-hiàn, lán kai-tong án-ne| tshú-lí| tsiah hó.

尤其是台羅文教材,若有一个肆序个符號來標記斷音點,學生、讀者真正會歡喜到極。按呢,咱也免像瑪利諾會个台語課本按呢,隨个仔音節除了用潤號標記調類,閣佇頂頭用數字加註實調,滿篇數字,顛倒艱苦看。

Iû-kî sī Tâi-lô-bûn| kàu-tsâi, nā ū tsi̍t-ê sù-sī| ê hû-hō| lâi phiau-kì tn̄g-im-tiám, ha̍k-sing, tho̍k-tsiá| tsin-tsiànn ē huann-hí kàu-ki̍k. Án-ne, lán iā bián tshiūnn Má-lī-lo̍k-huē| ê Tâi-gí khò-pún| án-ne, suî-ê-á im-tsiat| tî-liáu iōng jūn-hō| phiau-kì tiāu-luī, koh tī tíng-thâu| iōng sòo-jī| ka-tsù si̍t-tiāu, muá-phinn| sòo-jī, tian-tò kan-khóo-khuànn.

電腦自動語音个文本,也著倚靠即種標記才讀會好勢,而且咱有種種个技術通應用,可比講,即个本調點標記,網頁、電子冊个讀者會使選擇欲顯示抑無,總--是,文本背後猶原有存在,所以語音軟體就有法度用來決定讀本調个位置。

Tiān-náu| tsū-tōng gí-im| ê bûn-pún, iā tio̍h uá-khò tsit-tsióng phiau-kì| tsiah tha̍k ē hó-sè, jî-tshiánn lán ū tsióng-tsióng| ê ki-su̍t| thang ìng-iōng, khó-pí kóng-, tsit-ê pún-tiāu-tiám| phiau-kì, bāng-ia̍h, tiān-tsú-tsheh| ê tho̍k-tsiá| ē-sái suán-ti̍k beh hián-sī| iah bô, tsóng--sī, bûn-pún| puè-hiō| iû-guân| ū tsûn-tsāi, sóo-í| gí-im nńg-thé| tsiū ū huat-tōo| iōng lâi kuat-tīng tha̍k pún-tiāu| ê uī-tì.

2023-10-25補記

我个台語文理想國新站,寫稿个時,改用 Markdown 格式,我發現徛線佇 Markdown 格式中,有特殊作用,是表格欄位个分隔線,所以見擺欲扑徛線, 著愛佇頭前加反斜線,不止仔厚工。

台羅文標記本調,即个議題,後來有一寡新發展,我另外寫一篇來報告: 〈台羅文字本調標記最近幾年个發展〉

2019年佇教育部開年度教典維護會議个時,我提出一寡外來語詞个頭字, 若是口四聲(-p/-t/-k收尾),有个有保持本調个現象, 像 bat-té-lih、bak-kú-mí-á,主張應該愛有記號來標明,若無, 無聽過遮个詞个讀者前兩音節攏會唸變調。

盧廣誠老師附議而且提議用半型烏點(也就是台羅个句點), 寫做像 bat.-té-lih、bak.-kú-mí-á。(一个外來詞往往有真濟變體, 各位先進个講法若無仝是真四常)

因為佇面冊我也有看過其他个先進使用即種寫法來標記本調, 雖然我知影用烏點會有一寡問題,為著予議程順利,我直接表示贊成盧老師个提案。 主席裁決,將這列做全國語文賽台語朗讀稿標記外來語「詞中本調」个暫行方案。

閣來,最近新教典將附錄外來詞所用个數字式聲調轉寫做調號式个時, 猶原維持教羅、台羅「無特別標記本變調」个傳統,無採用即套暫行方案佇新教典裡。

不而過,我個人最近咧寫台語四字熟語个標音个時, 漸漸有咧採用烏點,像【心甘情願 sim.-kam.-tsîng.-guān】、 【有條有段 iú-tiâu.-iú-tuānn】。

視覺效果來論,佮用徛線比起來,用一般个半型烏點做本調記號,看起來較無遐顯目, 可能有儂顛倒較佮意,也就是嫌徛線傷ke̍h目。

但是烏點本底就有做句點个路用,若閣提來做本調標記,予伊負擔雙重功能, 按呢伊个本調記號个功能定著僫得完整發揮,寫規句台羅个時, 干焦適合用佇「詞中」指示本調,無適合用佇「詞尾」 (後壁接空格,閣接其他个詞),若標佇詞尾,真容易佮句點个功能糊混。 也就是無法度佇句中每一个需要讀本調个所在攏標上烏點。像: 「今年政府決心欲予台語出頭天」个台羅,若用徛線標記本調位置, 是寫做:

Kin-nî| tsìng-hú| kuat-sim| beh hōo Tâi-gí| tshut-thâu-thinn.

若用烏點表示本調,會變成:

Kin-nî. tsìng-hú. kuat-sim. beh hōo Tâi-gí. tshut-thâu-thinn.

按呢無論是人類个讀者,抑是電腦个軟體,欲”parse”、理解這攏會真困擾, 愛加了足濟氣力去判斷迄个烏點到底是規句話結束个句點个作用,抑是本調記號。

欲朗讀个時,除非目睭先將規句話看到最後,閣有下一句話,若無, 「看著烏點就知影一句話到遮煞,愛停睏較久--小可」个閱讀習性就破功矣。

以上是個人思考台羅文表記法个一寡仔記錄,前提就是佇現有个台羅(抑是教羅攏好) 書寫系統个基礎上來設計本調標記。因為台語一句話內底, 唸本調个所在比唸變調个所在ke真少,所以特別標記唸本調个音節, 其他多數个音節自然就是變調矣(包括輕聲變調)。


面冊網誌留言

Hong-tsing Tang
對台語真用心,有想法、有行動,誠難得,值得呵咾!

洪熙文
鄭良偉佇伊關於變調現象的論文內底用”#”來表示兩個聲調組之間的邊界,較濟的學者嘛有綴彼个用法,所以,用”#”敢毋是會當予人看較慣勢?

潘科元
我有提起 “#” 个問題就是傷鑿目,這thang用佇學者論文个例句,但是無適合用佇規篇个台羅文。

張阿天
箱鑿目 +1

潘科元
我以後寫規篇个台語文,攏欲按呢做來驗證我家己个提案會通[thong]抑袂通。

張阿天
«Nā sī pîng-siông| siá-tsok Tâi-lô-bûn, m̄-bián tsiah kāu-kang, in-uī beh puah-kang| kì-tshut tha̍k pún-tiāu| ê jiah, tio̍h ài tsuan-gia̍p-kip| í-siōng| ê thîng-tōo, nā iau-kiû tshoo-ha̍k-tsiá| án-ne| tsò, siunn bián-kióng--looh. Tsóng--sī, ū-sim| beh hōo i thuân-sè| ê tsok-phín, bûn-hiàn, lán kai-tong án-ne| tshú-lí| tsiah hó.»

若我只暫仔塊試驗个欵式:

Nāⁿ sī pêngsiông—siáchok Tâilô bûn—, m̄ bián chià kāukang—, in’ūi beh poah kang—kì chhut tha̍k púntiāu—ê jiah—, tio̍h’ài choan-gia̍p kip—ísiōng—ê thêngtō͘—, nāⁿ iaukiû chho͘-ha̍k-chiá—ánneⁿ—chò—, siuⁿ biánkióng—lo͘-. Chóng—sī-, ū sim—beh hō͘ i thoân-sè—ê chokphín—, bûnhiàn—, lán kaitong ánneⁿ— chhúlí—chiah hó—.

Lin Yang
阿天 你的款式嘛真好

Yoan Christo
í ê khah phái-khuànn, bô ài , phuann sian-sinn ê khah suí-hîng

Andy Chen
毋但羅文·愛分隔,漢文·也着隔—開

潘科元
middle dot · 我也有考慮在內,總--是,有兩點原因無採用:一--來無夠hiánn目,二--來齒盤袂thang直接扑出來。

莊雨豪
「因爲一句台語…」彼段个羅馬字,按怎有一個「=」?

潘科元
彼是隨前變調輕聲个記號,目前个台羅並無設計在內。教育部台羅个前身 TLPA 有。

Andy Chen
我個人·所用ê分隔,「ê」前後·無隔,「kap」前後·無隔。特別是「ê」前·beh隔,我感覺真bái…感真正有欠用共「ê」隔—起來?

張阿天
Nāⁿ lí ê siáhoat—, «ê»—thâuchêng—liàn-tiāu—ê só͘chāi—lí sī ánchóaⁿ chhúlí—?

張阿天
Lūn chin—, «·» si̍tchāi—sioⁿ sè-lia̍p—, māⁿ sī pháiⁿ khoàⁿ—koh kiam kankhó͘ khòaⁿ—.

張阿天
Chúnnāⁿ ē-ēng-tit chhāi tòa imchat—ēté— (nāⁿ hûiⁿ-chōa—) ásī tòchhiúpêng— (nāⁿ ti̍t-chōa—), hoānsè bē bái—o͘-.

潘科元
「總共排十一个儂 tsóng-kiōng pâi tsa̍p-it ê lâng」,迄个 it 著變調,但是「叫著排十一个儂 kiò tio̍h pâi tsa̍p-it ê lâng」迄个 it 本調,這軟體足僫判斷--neh!

Roger Ông
臺灣語漢文注音系統訊息
https://www.facebook.com/NatureRogerOng/posts/10203686151034328?pnref=story

1.[僅須]將漢字一行行匯入台文注音標註系統後 台羅拼音及吳守禮注音
咸 平水韻注音 +兼 該字”切字下字韻” 皆由下面 字典list 點選取用

  1. 轉調只需於”轉調欄”設 “Y” 後 系統自動幫忙將輸出台羅拼音 加上轉調, 並且台文注音自動轉成轉調後之標注.

Roger Ông
台語羅馬拼音 變調輸出 例
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203722038691497&set=ms.c.eJwzNDAyMDY3MjA1sTQwNDEyNdMzhIgACQszS0MTS3MAfMoHAg~-~-.bps.a.10203686115593442.1073741886.1833924455&type=3&theater

Ang Uijin
我感覺科元這个建議會凍考慮。值得推廣。

潘科元
感謝老師肯定。本調標記欲用啥符號,會用得閣參詳,總--是,大方向就是,全羅台文若有加設即个符號,予有需要个儂利用來標記教材、電腦自動語音个文本等等,應該閣較完備。

Pochung Pektiong Chen
請問除了 “tē|-tāng”地動,猶有啥物詞是「前字著讀本調」?

潘科元
前字本調:心悶 sim|-būn、心酸 sim|-sng、頭疼 thâu|-thiànn、胃下垂 uī|-hā-suî、胃潰瘍 uī|-khuì-iông(「潰」唸 khuì 是俗音,正音 huē)。 前字變調:面熟 bīn-si̍k、年老 nî-lāu、目花 ba̍k-hue、膽寒 tám-hân、腦充血 náu-tshiong-hiat、耳空輕 hīnn-khang-khin、目孔赤 ba̍k-kháng-tshiah。

Yeh KaiChen
我個人的想法是會當用下句點,親像按呢(姑且用圓箍仔來標示)。

Guḁ́ kò-lî̥n ê siūnn-huḁt sī ē-tàng īng ē-kù-tiḁ́m, tshin-tshiūnn án-ni̥(koo-tshiánn īng înn-khoo-ḁ́ lâi phiau-sī̥).

https://zh.m.wikipedia.org/zh-tw/%E9%BB%9E_(%E9%99%84%E5%8A%A0%E7%AC%A6%E8%99%9F)
點 (附加符號) - 維基百科,自由的百科全書
ZH.M.WIKIPEDIA.ORG

江瑋平
這種標示方式對想欲學正港規句本調變調个儂誠有幫贊 🔥💖 勞力先生!

本文章以 CC BY-NC-SA 4.0 授權

青年人的台語新標準

演講大綱:台語變調个類型佮影響變調个因素

Comments powered by Disqus.