頭頁 鄧雨賢四大名曲合稱「四月望雨」台語按怎唸?
文章
取消

鄧雨賢四大名曲合稱「四月望雨」台語按怎唸?

本文

鄧雨賢四大名曲《四季紅》(Sù-kuì-hông)、《月夜愁》(Gua̍t-iā-tshiû)、《望春風》(Bāng-tshun-hong)、《雨夜花》(Ú-iā-hue),最近我才知影有儂合稱「四月望雨」。

即个四字新成語用華語唸無啥問題,但是用台語唸,即時就有文白音選用个問題:四 sù / sì、月 gua̍t / gue̍h、望 bōng / bāng、雨 ú / hōo 攏總有文白異讀(「月」个白話音閣分漳泉,且無論)。

有一種選用方式是照原來個別歌名个音,唸做 Sù-gua̍t bāng ú,按呢就變做有三字(四、月、雨)唸文言音,獨獨「望」字唸白話音。扑算有袂少台語文界个先進贊同按呢唸?

但是若四字全唸文音 Sù-gua̍t bōng ú 咧?是毋是佮個別歌名無仝就算毋著--nē?我看也無影。我來比一个例:

阮屏東萬丹[Bān-tan]佮高雄大寮[Tuā-liâu]中央隔一條高屏大溪,以前交通真無利便,後來才起「萬大大橋」,當年我聽先父唸做「Bān-tāi-kiô」,毋是取「大寮」个 tuā 个白話音,是當做一種書面語詞來唸文言音 tāi。

佇遮我毋是主張「四月望雨」的確著按怎唸,只是欲提出台語个文白選用其實真活、影響个因素也足濟。

另外也有變調个問題,若是「四月」講白話,多數个台語腔愛講輕聲「四--月 sì--gue̍h/ge̍h/ge̍rh」,若唸文言音 sù-gua̍t,扑算就毋免。

台語遮爾仔複雜,若無佇生活中培養出幼路个語感,真僫得[oh-tit]佇教室內傳教[thuân-kà]。

2023-10-21補記

將一个長名詞取簡稱,抑是將幾落个名詞各取一字來合稱,新詞个文白音無影著照原詞, 而且簡合稱有改用文言音个趨勢,這佇閩南話、台灣話、日本話攏有袂少例。 我有佇2023-04-30面冊鋪文舉例,閣徵求五路先進提供出別例,請參考。

目前我較意向將「四月望雨」唸做 sù-gua̍t# bōng-ú#,也就是攏唸文音。


面冊網誌留言

王昭華
萬大大橋,這我有想過,「慢大橋」過橋會較慢,「萬代橋」橋會較勇毋驚大水~

朱榮文
萬代的代是愛讀:
Te7(袋)
不是讀:
Tai7(貸)

王昭華
感謝指正。因為捌聽阮阿母講過ㄧ句「萬代去矣」,所以攏掠準是「萬代(tāi)」。

朱榮文
我較老所以會記得
有機會就小提醒咧
較未一下久就予「代」替去

王昭華
哈 無講真正會毋知
閣有 因為定定聽著的,攏是「代代湠」,抑是「萬世代」,久來,感覺「tāi」無啥物不對,語感就按呢慣習矣。

蕭平治
第一代tē/tāi,萬代tāi/tē,世代tāi/tē?,代tāi/tē?表,代tāi/tē替?,萬代tāi/tē?ná像無一定--neh?

朱榮文
你欲按怎讀我是無意見 代表、代替參萬代的代是無仝意思 萬代香煙的代我是一定讀:te7

Sohisam Tony Su
有時,不同的發音夾帶著不同的韻味或connotation(意味). 。我自己區分 M̄ 跟 put (不) 的方法很簡單:M̄ 是消極地拒收,put 是積極,用力的阻隔、制止。這是從聲音感受到的。

因此,對我而言,m̄-chún 跟put-chún的意味與用法就是不同,尤其是在演講時。 回覆

林紹良
From: thet34 [mailto:]
Sent: Wednesday, October 21, 2009 11:51 AM
To: 海台會
林先生:
在圖片上所謂「雨 夜 花」係為引用鄧雨賢的「雨夜花」旋律,為昭和17年(1942年)12月由古倫美亞唱片公司發行,演唱者為渡辺 子,唱片編號為100591,唱片上面確實標明為「台灣古曲」,但這張唱片我有收藏,聆聽之後發現正是1934年由古倫美亞唱片發行的台語流行歌「雨夜花」,至於為什麼標明為「台灣古曲」而非以原作曲者鄧雨賢,我不知道,或許是唱片公司內部一時不察所致,順便一提,雨夜花在日治時期也由中國歌手白光翻唱為北京語流行歌,名稱為「夜雨花」,雖也是古倫美亞唱片發行,其上也沒標明是由鄧雨賢作曲,但是在昭和13年(1938年)由古倫美亞發行的「譽 軍夫」也是引用雨夜花曲調,其上就標明是鄧雨賢作曲。
林○○敬上

○○兄:感謝您的資訊。由來函得知:雖然昭和13年(1938年)由古倫美亞發行的「譽 軍夫」也是引用雨夜花曲調,其上就標明是鄧雨賢作曲。為何短短4年內?昭和17年(1942年)12月也是由古倫美亞唱片公司發行,「雨 夜 花」唱片上面變成標明為「台灣古曲」,也許唱片公司內部一時不察所致,但同樣1942年(昭和17年)「最新軍歌名曲集」也是標明為「台灣古曲」,我想絕對不是巧合,也許當時當局察覺「雨 夜 花」對原作曲鄧雨賢先生認同有所質疑?「雨夜花」有可能是鄧先生收集的台灣古曲,而不是原創者?所以變成標明為「台灣古曲」,這是敝人感覺疑惑的地方?別無它意只想找出真像。 林紹良

蕭平治
鄧雨賢四大名曲用「四月望雨」簡單做一个記憶,所以kā「四月望雨」當做一个詞來唸sì-gue̍h/ge̍h-bāng-hō͘ to̍h好。

林紹良
歌名u2-ia7-hue1但唸做si3 gueh8 bang7 hoo7

林紹良
u2雨hoo7歌名二音 自早道感覺怪怪

林紹良
「雨夜花」是台灣古曲?是鄧先生原創? 1938年(昭和13年)由古倫美亞發行的「譽 軍夫」引用雨夜花曲調,其上標明是鄧雨賢作曲。 4年後1942年(昭和17年)由古倫美亞發行的「雨 夜 花」雖為引用鄧雨賢的「雨夜花」旋律,演唱者為渡 子,唱片編號為100591,但唱片上面標明卻變成「台灣古曲」而非作曲者鄧雨賢。 雨夜花在日治時期也由中國歌手白光翻唱為北京語流行歌,名稱為「夜雨花」,雖也是古倫美亞唱片發行,其上也沒標明是由鄧雨賢作曲。 同樣1942年(昭和17年)「最新軍歌名曲集」也是標明為「台灣古曲」,我想絕對不是巧合,也許當時當局察覺「雨夜花」有可能是鄧先生收集的台灣古曲,而不是原創者?所以變成標明為「台灣古曲」,這是敝人感覺疑惑的地方?別無它意只想找出真像。 林紹良

潘科元
日本政府無尊重原作,強提去改做軍歌,已經失去立場,也無證據力。

林紹良
為何當時由鄧雨賢作曲的「雨夜花」被改成「台灣古曲」時,鄧先生無抗議

潘科元
軍國時代,恐驚伊毋敢反抗。若無,一開始伊就袂容允日本儂將伊个作品改做軍歌啦。

林紹良 潘先生 日本政府還是尊重 當時軍歌其上標明是鄧雨賢作曲 是4年後才標明卻變成「台灣古曲」而非作曲者鄧雨賢。

潘科元 引用維基百科:『日治時代末期,《望春風》、《雨夜花》等歌皆被強迫改編成日本軍歌,因此鄧雨賢受到嚴重打擊,內心極為憤怒。1940年,34歲時,辭去工作,遷居新竹芎林,在芎林國小任教。』

我毋知維基即段文字个根據,罔參考。

林紹良
我目的不是要和潘先生爭論 只求真相

雖被強迫改編成日本軍歌 但軍歌其上標明是鄧雨賢作曲 是4年後鄧雨賢作曲的「雨夜花」被改成「台灣古曲」時,鄧先生無抗議 與後來何事鄧雨賢受到嚴重打擊,內心極為憤怒應是二回事

潘科元 雨夜花 - 维基百科,自由的百科全书
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%A8%E5%A4%9C%E8%8A%B1

原來《雨夜花》這首歌曲一開始不叫《雨夜花》,它的本名叫《春天》, 這原本是日治時期的台灣新文學健將廖漢臣在1933年為台灣兒童所寫的一首兒歌,交由鄧雨賢譜曲。

周添旺於1976.10.25日於當時的臺北縣新莊鎮出席親友晚宴時,曾經表示:當年鄧雨賢原曲初創的時候, 曲調是 5653 21165…但是歌曲流傳市井之後 常被唱成 5653 32165 … 詞曲作者當年為推廣歌曲,亦隨眾人而樂見其成。優雅傷情的前奏曲短而有韻味的帶出全曲,亦堪稱神來之作。

林紹良
真像出現啊 『原來《雨夜花》這首歌曲一開始不叫《雨夜花》,它的本名叫《春天》,這原本是日治時期的台灣新文學健將廖漢臣在1933年為台灣兒童所寫的一首兒歌,交由鄧雨賢譜曲。可見不是原作曲是譜曲

Liz Lim
「可見不是原作曲是譜曲」?????

林紹良
謝謝 咱莫擱爭論 因為咱攏不是當事人 有多少證據講多少話 謝謝


(2023-10-21補記:維基百科「雨夜花」條目內容个講法,應該是指廖漢臣先生創作一條囡仔歌个歌詞, 交予鄧雨賢先生來作曲。毋是講本來就有曲,鄧閣再進一步編曲。「譜曲」是「作曲」義,毋是「編曲」、 「改曲」義。)

本文章以 CC BY-NC-SA 4.0 授權

台語詞【圈仔 khian/khan-á】

提醒蔡英文:做大事業个儂,額頭愛開闊

Comments powered by Disqus.