頭頁 Uân-uē
文章
取消

Uân-uē

Ū tsi̍t-àm, khì Tâi-tiong-tshia-thâu hū-kīn se̍h tsheh-tiàm, khuànn-tsheh khuànn kah kuè-tǹg koh m̄-tsai. Beh káu-tiám--ah, tsiah kiânn tshut-lâi sì-kè tshuē sòo-si̍t-tiàm. Ka-tsài hōo guá siòng tio̍h tsi̍t-king koh khui--leh. In tîng-á-kha tshòng tsi̍t-ê tànn-á teh bāu-mī, tiàm-lāi pâi tsū-tsōo-tshan hông ngeh-tshài.

Kòo mī-tànn hit-ê iá siàu-liân ê hū-jîn-lâng kā guá tsio-hoo. Thiann i kóng Pak-kiann-uē ê khiunn, kánn sī Guā-tsi̍k-sin-niû ê khuán, m̄ sī Tang-lâm-a, tio̍h sī Tiong-kok--ê. Guá kā kóng beh ài siánn-mí mī. Koh in-uī Tâi-uân liāu-lí khah ài hē tāng-kiâm, tāng-tinn, koh iû-thom-thom, kài bô kiān-khong, sóo-í guá beh kiò i tsú khah tsiánn--leh, ti̍k-pia̍t huan-hù kóng: "ㄓㄨˇ ㄉㄢˋ ーˋ ㄉーㄢˇ"; i thiann-liáu gāng-gāng, suah ìn guá kóng: "ㄉㄨˇ ㄌㄢˋ ーˋ ㄉーㄢˇ?"

Guá thiann tsi̍t-ē pìn-pinn tshut-hiān sann-tiâu khuànn bē-tio̍h ê suànn. Guá bô khó-lîng kóng m̄-tio̍h, tik-khak sī i thiann-tānn iah sī kóng-tānn--khì. M̄-kuán án-tsuánn, guá iû-guân hó-lé-á tîng kóng tsi̍t-piàn, i tsiah thiann bîng-pi̍k.

Tsē tī tiàm-lāi, ná tsia̍h-mī, ka-tī sim-kuann-lāi ná teh ài-tshiò. It--lâi, tsin kám-siā in khui tsit-king sòo-si̍t-tiàm, guán tshut-guā-lâng tsiah bē iau-ki sit-tǹg. Jī--lâi, mā tsiok siūnn beh kā hit-ê ok-sàng kóng, "Tsò tsi̍t-ê Tâi-uân-lâng, guá bô ài koh tu̍h-lān--lo̍h-khì lah!"

本文章以 CC BY-NC-SA 4.0 授權

台語喉八聲 -h8

脫線、阿西

Comments powered by Disqus.