頭頁 「泳、詠、咏」台語音
文章
取消

「泳、詠、咏」台語音

「泳」字台語傳統音vs.現代音

「泳、詠、咏」傳統台語音是第七聲 īng(對應漢語中古音「為命切」), 但是生活中無用著(儂名較有可能會用著)。戰後才吸收「游泳 iû-íng」 做日常話(台語本底講【泅水 siû-tsuí】),將「泳」唸做 íng, 一方面是有邊讀邊,照「永」–字來唸,一方面是綴華語个調類(上聲)。

教會公報有講著「游泳」無?

教會公報 1960.05才開始出現 iû-éng1961.051967.10 閣有兩篇, 攏是唸俗音。教會公報無出現過 iû-ēng。若是在來台語詞,教會公報有 10 篇寫著 siû-chuí, 第一篇出現佇 1908.09,現現比「游泳」早濟咧。

「泳、詠、咏」傳統唯一音 īng

「泳、詠、咏」,台語字音是第七聲 īng,有對應漢中古音「為命切」。 佇傳統个閩、台韻書字典,像泉腔《彙音妙悟》、漳腔《彙集雅俗通十五音》、 台灣嘉義《彙音寶鑑》、甘牧師《廈門音新字典》也確實只收即个唯一音。

總是,我知影,現代台語儂罕得有儂捌即个 īng 个音矣,叫怹即幾字按呢唸, 真勉強。尤其是「泳」字。

「詠、咏」个台語音實例

「詠、咏」字,有跟老先生讀過台語漢文个儂就知影是唸 īng, 《三字經》有:

蔡文姬,能辨琴;謝道韞,能詠吟。
Tshài Bûn-ki, lîng piān khîm; Siā Tō-ùn, lîng īng-gîm.

我有學生名字有「詠」字,我講唸 īng 是正音,伊講怹爸爸(是台語文界有名个儂) 唸 íng,按呢我也尊重。

「署」字个台語正音佮變音

「衛生署」台語音

「署」字也有類似現象,電台賣藥仔,逐家攏講 【衛生署許可 uē-sing-sú hí-khó】,其實「署」字本來个台語音是第七聲 (對應漢語中古音「常恕切」)。各位聽好查台日典,伊有收七、八个有「署」字个詞, 攏嘛唸 sū,並無 sú 个音。

「長官公署」台語音

毋過,自從蔣家軍入台,設立「長官公署」,台灣儂就開始講 Tiúnn-kuann Kong-sú 矣 (吳守禮教授字典《綜合閩南臺灣語基本字典初稿》就有提起)。 「署」佮【暑 sú】字形倚倚,真容易變音 sú。華語先變上聲,台語綴咧變。

討論:hái-íng 過去有寫「海泳」

即篇个內容佇面冊鋪出來了後,張阿天兄來寄話,講歌仔冊大風湧个 tuā-íng 有寫做「大泳」,也有水圳名號做「三角泳支線」。我Google著「三角泳支線」 是台中大雅[Tāi-ngé]一條水圳个名稱。

戰前歌仔冊寫「海泳」一例

台大圖書館歌仔冊數位典藏網, 我無查著「游泳」,但是有查著借字寫法个「海泳」出現佇兩本歌仔冊。 一本是《新編國語白話歌》(國語指日語),日本時代台北周協隆書店1934年印刷發行, 1937年再版,其中一葩是:

海泳日本廣ナミ デンチ臺灣廣電池 ニンギヨシバイ布袋戱 サジ改說廣湯匙

(註:「日語「人形芝居」是にんぎょうしばい)。

戰後歌仔冊寫「海泳」一例

閣有查著「海泳」出現佇戰後竹林書局1971年版个《孫悟空大鬧水宮」》一集 (印佇《桃花過渡歌》後壁),有寫:

夜叉懇求省神聖 按盞海水分双平 汝那不驚大海泳 通好來去報老龍

戰前歌仔冊寫「海永」一例

竹林个歌仔冊真濟是重排印日本時代別間出版社个歌仔冊,共儂改動一寡字句。 伊這孫悟空歌仔冊,我有揫[tshiû]著較早个版本,是玉珍漢書部1933年 《孫悞空大鬧水宮地府歌》第一集,內底个用字是「海永」:

夜叉懇求省神聖 按盞海水分雙平 汝那不驚大海永 通好來去報老龍

古地名「三角湧」

Hong-íng 个 íng,古早也有寫做「湧」字,像三峽古地名是「三角湧」,佇歌仔冊 《最新週遊歌》上本(黃塗活版所1927年印刷發行)有寫著:

火車起行如雷轟 鶯歌石驛又宿停 對面就是三角湧 出有鶯歌對大鵬

註:「如雷轟」个「轟」字,遮愛唸 ing,才會鬥句。甘字典「轟」字文音就是按呢唸。

所以即个 hái-íng、hong-íng 个名詞 íng 佇日本時代民間个寫法至少有「湧、永、泳」 三款。

結論

真多謝阿天兄來賜教。照頂面我整理出來个資料來看,我目前暫時个結論: 戰前个民間用字確實有寫「泳」唸 íng,不而過毋是指「游泳」个「泳」, 是借字个性質,也會使講是本土个形聲字。按呢寫唸个儂當中,可能也是有儂知影「泳」 本義是做動詞用,字音是 īng。甘字典除了收「泳」个本音 īng,本義 “bih kiâⁿ tī tsúi-tóe, chhàng-bī; tiàm-bī lâi thit-thô.”, 閣用「泳」字來寫口語動詞 (就是 tiàm-bī 个 bī), 台日典即个 bī 也是寫「泳」字。

教會公報「水泳」佮一寡球類運動名稱

2023-05-09補充:

進前討論「泳」字个台語音,後來有揣著 教會公報1930.11第548卷, 有寫著 “Tē 9 hoê Ke̍k-tang soán-chhiú koán kèng-ki tāi-hoē” (第九回極東選手權競技大會)个項目,其中就有 chúi-ēng, 這就是日文漢字詞「水泳」个台語音,作者 Khó͘ Chúi-lō͘ 先生「泳」 字會曉唸傳統字音第七聲。

其他个比賽項目有 nâ-kiû(籃球)、pâi-kiû(排球)、kha-kiû(跤球)、 iá-kiû(野球),遮个是無koh樣目今个講法,獨獨有一項愛劃重點: tiâⁿ-kiû,這台語漢字就是「埕球」,是指 tennis(華語〔網球〕)。
(「埕球」大概是參考日語另外一種講法「庭球(ていきゅう)」來號个, 多謝林裕凱老師tiám-tuh。)

即个「埕球」,我佇一寡重要个台語辭典攏查無,但是教會公報出現過六篇, 佇 1929 年至 1936 年中間。若是 bāng-kiû 个講法,教會公報出現過兩篇, 一篇是佇 1949,一篇是 1965,攏是戰後个年代矣。

不而過,1923 年出版个廈英大辭典補編就有收 bāng-kiû,無收 tiânn-kiû。 扑 bāng-kiû 个場地叫做 kiû-poo(球埔) 抑是 kiû-tiânn(球埕)。 扑 bāng-kiû 个家私有幾若種講法:kiû-pue(球桮)、kiû-sìnn(球扇)、 kiû-hia(球桸)。

「籃球」台日典也有收。另外台日典閣收一个真心適,目前無儂講个同義詞 【筐球 khing-kiû】,即種講法教會公報毋捌有儂用。

閣轉來講「水泳」即个詞,戰後教會公報1952.10第766號 閣有出現過一擺,就改唸現代俗音 chúi-éng 矣。

綜合頂面所列,咱thang知,教會公報是蓋重要个台語語詞庫,會凍佮台語辭典文獻互補。

本文章以 CC BY-NC-SA 4.0 授權

查白話字教會公報來確定「名著」个台語音

台語入聲變調新口訣:四變懸、八變低

Comments powered by Disqus.