頭頁
潘科元台語文理想國
取消

貪食

2013-05-21 聽素食pháng店个頭家娘 報講附近一間賣煎包个擔仔,改做素个。我真歡喜,走去共伊交關,先買兩粒來試māi,扑算敢[kánn]無夠,閣再加買兩粒。四粒煎包 thui落腹、一杯豆奶欶[suh]落喉,閣擘[peh]二十粒玉荷包个荔枝來食新,彼是開[khui]有機農場个好朋友相送个。 食了煞走腹[tsáu-pak],才想著古早儂言: ...

論俗音變正音--用「組」「網」舉例

語言有「正音」、有「俗音」,俗音若濟儂講,超過九十幾pha以上,就有可能會取代「舊正音」變做「新正音」。 像「組」个台語 本來是佮「祖」仝音,本調攏是第二聲 tsóo,但是咱早就慣勢將「組」唸做「租」第一聲 tsoo,這是日本時代留落來个「約定成俗」。 就台日大辭典个記錄,咱看會出,當時是 tsóo / tsoo 兩音咧互相競爭,所以「組合、組織、組長」即三个當時...

《廈門音新字典》个研究

台師大台文所 杜向榮 碩士論文 全文下載「《廈門音新字典》研究」。 引用 Khu Úi-him 先生對即本論文个紹介: 『下面連結beh hām逐家分享ê是杜向榮先生-杜建坊老師ê後生-ê碩士論文。伊ê研究題目是「廈門音新字典研究」,伊指出廈門音新字典內底錯誤koh不只仔濟。Góa認為這是值得咱來好好仔研究,討論,「...

陳美珠女士即時唱《十二更更鼓》

出名唸歌藝人陳美珠女士,無準備,臨時看《十二更更鼓》个歌仔冊來清唱,是我聽過上蓋好聽个五更鼓調。佇蕭藤村老師厝裡錄影,宅仔裡有鵝仔來合音 ^_^ 美珠姨个喉韻非常優美,是我心目中台灣歌謠个「美聲唱法」,毋是西洋迄種含[kâm]滷卵个唱法,彼無合咱个語言特質。 錄影是對第六葩開始。請注意全部个曲詩,完全符合我對「嚴格个四句連押韻格律」个分析 , 以下引用是蕭老師按照原冊个用字: ...

小滿前个禮拜日下晡

翕熱个禮拜日下晡,我咧讀白話字新約聖經 Ko-lîm-to Jîn Su, Chiân Su(哥林多人書,前書)。無偌久,開始落雨、愈落愈大,涼風陣陣[tsūn-tsūn] 吹入客廳。我讀兩章了後,袂堪得愛睏神引誘[ín-iú],就關電火,佇膨椅頂眯[bî]--一下。 天頂繼續siàng大雨,我睏到一半...

紅綾袚胛

台日大辭典有收「紅綾拔胛 âng-lîn# phua̍h-kah」,解說是秀才及第个時,用紅色个絲綢phua̍h佇肩頭。(phua̍h,教育部寫做「袚」,親像「袚鍊 phua̍h-liān」,華語講〔項鍊〕。) 下昏暗佇台中樂成宮看戲尾:有儂含冤受屈,後來按君大人查出真犯,替伊洗清冤枉,就共伊「紅綾 phua̍h胛 洗門風」,予伊去遊街,以後就無儂會閣講伊是罪人。原來...

馬阿狗, 阿舍哥

馬阿狗,阿舍哥 看著阿金變癡哥 看著阿賓軟kô-kô 人民痛苦伊看無 台灣死全島,死袂著怹兜个美國婆   人生有幾个八年?想著我愛予一个無半撇,閣無同理心个台灣區長管八年,我就烏暗眩[hîn]。

用「五行」做靈感來練寫台語文

下昏暗佇台中 台灣本土文化書局 台語文讀冊會,逐家有咧參詳,著愛重新恢復台文寫作練習。寫作愛有主題,我有一个構法,寫出來予逐家參考: 用五行「金、木、水、火、土」做主題,抑是單純當做引起靈感个字眼,每一个儂,一個月對五行揀一項來練寫一篇,五個月就有五篇,將來會使合做一本紙本抑是電子冊个「五行台文同仁誌」。 參考以下个方向,請家己隨意發揮、自由命題: 一、金: (1) 一kha金手指(〔戒指〕...

白話字是世界文化遺產

最近中國欲將福建个「白話字」,也就是用拼音來書寫閩南語、台語个教會羅馬字,向聯合國申請做世界文化遺產,中國將台灣个白話字文獻佮傳統,也當做福建白話字个一部份。 拆白講,中國申請白話字來做世界遺產,現拄現是有統戰目的。怹欲透過各種手段,來「證明」台灣个一切攏是中國个一部份(包括台灣原住民嘛講是上古對中國遷徙過來台灣島个),所以台灣著乖乖予中國統一才是天公地道(?) 台語欲獨立做「台語」,毋是列...

論台語文朗讀賽

現時各級舉辦台語文朗讀比賽,至少有以下个問題: 一、朗讀文章个摘選[tiah-suán]、整理,無夠點陳[tiám-tîn]、頂真。 二、評判者本身欠鑑定,隨儂扑分,互相之間無探討、無提升。 三、修正朗讀稿个錯誤,欠制度、無效率,恐龍化。 四、評判者講評个見解有錯誤,下層無tè分訴,主辦單位歹勢得失評審,錯誤个智識繼續湠落去。 五、仝一組...